Krimināllietu departamentā

Drukas versija
29. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 3. līdz 6.aprīlim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs lietas ar apsūdzēto vai aizstāvju iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. 
29. marts, 2018

Krimināllietu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 29.martā atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru apsūdzētie – bijušais Rīgas brīvostas pārvaldes pārvaldnieks un viņa vietnieks – atzīti par vainīgiem par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī daļā par noteikto kaitējuma kompensāciju. Atceltajā daļā Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
28. marts, 2018

Krimināllietā par draudzenes slepkavību tiesai vēlreiz jāvērtē jautājums par diviem cietušajiem piedzenamajām morālā kaitējuma kompensācijām

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 28.martā krimināllietā par draudzenes slepkavību atcēla Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 2.februāra spriedumu daļā par morālā kaitējuma kompensācijām diviem cietušajiem un lietu šajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Augstākā tiesa izbeidza kasācijas tiesvedību sakarā ar cietušās – nogalinātās meitenes mātes – kasācijas sūdzību. Šādu lēmumu Augstākā tiesa pieņēma, jo cietusī ir mirusi, bet tiesībām iesniegt kasācijas sūdzību ir personisks raksturs, kas uz cietušās personas mantiniekiem nepāriet, jo ir paredzētas tikai pašai cietušajai personai, tās nevar pastāvēt un līdz ar to arī nevar tikt realizētas atdalīti no cietušās personas.
23. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 26. līdz 29.martam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un vienā lietā saņemta gan aizstāvja kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā izskatīs sūdzību saistībā ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekli un divās lietās izskatīs pieteikumus par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
19. marts, 2018

Augstākā tiesa konstatē jaunatklātu apstākli un atjauno procesu par noziedzīgi iegūtu mantu

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 19.martā mutvārdu procesā atklātā tiesas sēdē izskatīja pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu. Uzklausījusi prokurora un pieteikuma iesniedzēja pārstāvja viedokli, tiesa nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas nolēmumus pilnībā, atjaunot procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodot lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai. Motivēts Augstākās tiesas lēmums būs pieejams 23.martā.
15. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.martam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu saistībā ar pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem. Rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 
12. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 12. līdz 16.martam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests.
2. marts, 2018

Stājas spēkā spriedums apsūdzētajiem jauniešiem par sava vienaudža slepkavību

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 2.martā nolēma atteikt pārbaudīt kasācijas kārtībā Kurzemes apgabaltiesas lēmumu, ar kuru apsūdzētie atzīti par vainīgiem izvirzītajās apsūdzībās par sava vienaudža slepkavības izdarīšanu 2016.gada septembrī Liepājā, Karostas rajonā. Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam Krimināllietu departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to stājas spēkā Kurzemes apgabaltiesas 2017.gada 29.decembra lēmums, ar kuru  viens no apsūdzētajiem jauniešiem sodīts ar brīvības atņemšanu uz 11 gadiem, un otrs – ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un 6 mēnešiem. Tāpat stājas spēkā tiesas noteiktā materiālā un morālā kaitējuma kompensācijas piedziņa solidāri no abiem apsūdzētajiem par labu cietušajiem. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.