Krimināllietu departamentā

Drukas versija
23. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.aprīlim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 16 lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Četrās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Divās lietās saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu saistībā ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekli.
13. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 16. līdz 21.aprīlim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
13. aprīlis, 2018

Atstāj spēkā notiesājošo spriedumu krimināllietā par ierīces operatīvās darbības pasākumu traucēšanai glabāšanu

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 12.aprīlī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka viņš pārkāpa sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītas ierīces aprites aizliegumu, glabājot savā darbavietā ierīci, kas slāpē un bloķē konkrētus signālus konkrētā rādiusā. Līdz ar Augstākās tiesas lēmumu stājas spēkā apsūdzētajam noteiktai sods – naudas sods 10 minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 3800 euro, atņemot tiesības veikt jebkādas darbības ar stratēģiskās nozīmes precēm uz 1 gadu.
6. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.aprīlim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un trīs lietās arī prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts prokurora protests par pirmās instances tiesas lēmumu nosūtīt lietu prokuratūrai pārkāpumu novēršanai. 
29. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 3. līdz 6.aprīlim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs lietas ar apsūdzēto vai aizstāvju iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. 
29. marts, 2018

Krimināllietu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 29.martā atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru apsūdzētie – bijušais Rīgas brīvostas pārvaldes pārvaldnieks un viņa vietnieks – atzīti par vainīgiem par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī daļā par noteikto kaitējuma kompensāciju. Atceltajā daļā Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
28. marts, 2018

Krimināllietā par draudzenes slepkavību tiesai vēlreiz jāvērtē jautājums par diviem cietušajiem piedzenamajām morālā kaitējuma kompensācijām

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 28.martā krimināllietā par draudzenes slepkavību atcēla Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 2.februāra spriedumu daļā par morālā kaitējuma kompensācijām diviem cietušajiem un lietu šajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Augstākā tiesa izbeidza kasācijas tiesvedību sakarā ar cietušās – nogalinātās meitenes mātes – kasācijas sūdzību. Šādu lēmumu Augstākā tiesa pieņēma, jo cietusī ir mirusi, bet tiesībām iesniegt kasācijas sūdzību ir personisks raksturs, kas uz cietušās personas mantiniekiem nepāriet, jo ir paredzētas tikai pašai cietušajai personai, tās nevar pastāvēt un līdz ar to arī nevar tikt realizētas atdalīti no cietušās personas.
23. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 26. līdz 29.martam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un vienā lietā saņemta gan aizstāvja kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā izskatīs sūdzību saistībā ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekli un divās lietās izskatīs pieteikumus par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
19. marts, 2018

Augstākā tiesa konstatē jaunatklātu apstākli un atjauno procesu par noziedzīgi iegūtu mantu

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 19.martā mutvārdu procesā atklātā tiesas sēdē izskatīja pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu. Uzklausījusi prokurora un pieteikuma iesniedzēja pārstāvja viedokli, tiesa nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas nolēmumus pilnībā, atjaunot procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodot lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai. Motivēts Augstākās tiesas lēmums būs pieejams 23.martā.
15. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.martam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu saistībā ar pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem. Rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.