Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 31.augustā lietā, kurā persona lūdz atcelt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) atteikumu piešķirt izdienas pensiju kā bijušajai KNAB darbiniecei, nolēma apturēt tiesvedību un vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā. AT lēmumā atzinusi – lai arī ar Satversmes tiesas 2013.gada 8.novembra spriedumu noteikts, ka Satversmei neatbilst Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likuma 3.panta 3.punkts, ciktāl tas neparedz izdienas stāžā ieskaitīt dienestu LPSR Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs, ar minēto Satversmes tiesas spriedumu nav noteikts konkrēts datums, ar kuru apstrīdētā tiesību norma zaudē spēku. Līdz ar to pieteicējas pieteikums apmierināts tikai daļēji – no Satversmes tiesas sprieduma spēkā stāšanās. Ņemot vērā, ka pieteicēja lūdz piešķirt izdienas pensiju no 2011.gada 5.septembra un administratīvā tiesa nevar veikt Satversmes tiesas sprieduma nolēmumu daļas „tālākveidošanu”, AT ieskatā, pieteicējas aizskartās tiesības var aizsargāt, vēršoties vēlreiz ar pieteikumu Satversmes tiesā. Tiesvedība lietā apturēta līdz Satversmes tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienai.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Administratīvā rajona tiesa iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā. Turpinot lietas izskatīšanu pēc Satversmes tiesas 2013.gada 8.novembra sprieduma, Administratīvā rajona tiesa ar 2014.gada 10.janvāra spriedumu pieteikumu apmierināja daļēji, proti, uzlika pienākumu aģentūrai piešķirt pieteicējai izdienas pensiju no 2013.gada 11.novembra. Tiesa ņēma vērā, ka tikai no Satversmes tiesas sprieduma spēkā stāšanās 2013.gada 11.novembrī Izdienas pensiju likuma 3.panta 3.punkts, ciktāl tas neparedz izdienas stāžā ieskaitīt dienestu Latvijas PSR Iekšlietu sistēmas iestādēs, uzskatāms par spēkā neesošu. Līdz ar to tiesa atzina, ka tiesības uz izdienas pensiju pieteicējai radās tikai no 2013.gada 11.novembra.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Administratīvā apgabaltiesa ar 2015.gada 3.jūnija spriedumu pieteikumu daļēji apmierināja, uzliekot pienākumu aģentūrai izdot labvēlīgu administratīvo aktu par izdienas pensijas piešķiršanu pieteicējai no 2013.gada 11.novembra un noraidot pieteikumu pārējā daļā. Apelācijas instances tiesa spriedumā atzina, ka tai nav tiesību noteikt citu brīdi, kad apstrīdētā norma zaudē spēku. Līdz ar to, lai arī pieteicēja attiecīgo stāžu bija uzkrājusi jau līdz dienai, kad viņa tika atbrīvota no amata birojā, pieteicējas dienesta laiks Latvijas PSR Iekšlietu sistēmas iestādēs par izdienas stāžu atzīstams tikai no 2013.gada 11.novembra.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv