19.janvārī tiesa Civillietu tiesu palāta izbeidza tiesvedību SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) prasībā pret SIA „Bite Latvija”, apstiprinot pušu starpā noslēgto izlīgumu. Par tiesas lēmumu izbeigt tiesvedību var iesniegt blakus sūdzību.

Lieta Augstākajā tiesā nonāca ar SIA „Bite Latvija” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) prasībā pret SIA „Bite Latvija” par zaudējumu un likumisko procentu piedziņu saistībā ar savulaik noslēgto sadarbības līgumu par tehnisko sadarbību numura saglabāšanas pakalpojuma sniegšanā. Pirmās instances tiesa LMT prasību apmierināja un no SIA „Bite Latvija” par labu prasītājai piedzina zaudējumus Ls 305 652,43 un likumiskos procentus par laika periodu no 2008.gada 1.marta līdz 2013.gada 12.novembrim Ls 77 604,15, t.i. kopā Ls 383 256,58. Tāpat no atbildētājas piedzīti izdevumi par samaksāto valsts nodevu un ar lietas izskatīšanu un vešanu saistītie izdevumi kopā Ls 8593,43.

Prasībā norādīts, ka, atbilstoši SPRK 2007.gada 10.oktobra noteikumos piešķirtajām tiesībām, prasītājs ieviesis maksu Ls 5,61 bez PVN par katru numura pārvietošanu uz saņēmēja tīkla, nosakot, ka minētā maksa tiek piemērota sākot no 2008.gada 1.marta. Par minēto prasītājs 2008.gada februārī informēja citus elektronisko sakaru operatorus, tostarp atbildētāju, kā arī ievietoja attiecīgu paziņojumu prasītāja interneta vietnē www.lmt.lv. 2010.gada 12.jūlijā puses noslēgušas vienošanos par numura saglabāšanas pakalpojuma maksas norēķinu kārtību, nosakot, ka vienošanās tiek piemērota turpmākai sadarbībai numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanā. Laika periodā no 2008,gada 1.marta, t.i., kopš prasītājs ieviesa maksu par numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu līdz 2010.gada 12.jūlijam, t.i. līdz vienošanās noslēgšanai, prasītājs kā donora tīkla operators sniedza atbildētājam kā saņēmēja tīkla operatoram numura saglabāšanas pakalpojumu, nodrošinot 45 236 galalietotāju pieslēguma numuru pārvietošanu uz atbildētāja operatora tīklu par kopējo sumu Ls 305 652,43 apmērā.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv