Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un divus pieteikumus par procesuālo tiesību pārņemšanu. Astoņās lietās būs sprieduma pasludināšana.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      2.februārī tiesa skatīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumu un pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu daļāAS „Reverta” prasībā pret atbildētājiem par zaudējumu atlīdzību. Ar Rīgas apgabaltiesas 2012.gada 21.decembra spriedumu prasība apmierināta daļēji un no atbildētājiem solidāri par labu AS „Reverta” piedzīti zaudējumi 3 317 333 latu, tiesas izdevumi 20 490,84 latu un ar lietas vešanu saistītie izdevumi 111 146,45 latu apmērā, bet kopā 3 448 970,29lati. (Lieta PAC-130/2016).

2)      4.februārī tiesa skatīs Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA B.V. apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 25.janvāra spriedumu, ar kuru uzņēmuma prasība pret atbildētāju par autortiesību pārkāpuma un preču zīmju IKEA nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un kompensācijas piedziņu daļēji apmierināta. Ar pirmās instances tiesas spriedumu atbildētājam uzlikts par pienākumu dzēst no mājas lapas www.majlietas.lv preču zīmi IKEA, kā arī turpmāk to tur neievietot. Savukārt ar pirmās instances tiesas spriedumu noraidīta uzņēmuma Inter IKEA Systems B.V. prasība pret atbildētāju daļā par: pienākuma uzlikšanu pārtraukt Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA Systems B.V piederošo fotogrāfiju nelikumīgu izmantošanu; pienākuma uzlikšanu dzēst no interneta vietnēm www.facebook.com un https://twitter.com preču attēlus un interjera dizaina attēlus un vārdu IKEA, kā arī turpmāk tos tur neievietot; pienākuma uzlikšanu atsaukt reklāmas, kurās izmantots vārds IKEA saistībā ar mājas lapu www.majlietas.lv, kā arī turpmāk neizmantot preču zīmi IKEA reklāmā; Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA Systems B.V. intelektuālo tiesību pārkāpuma atkārtotā gadījumā aizliegt sniegt mājas lapas www.majlietas.lv uzturēšanas un administrēšanas pakalpojumus attiecīgajām personām, kas to piedāvā; morālā (nemateriālo) kaitējumu piedziņu Ls 5000 apmērā. (Lieta PAC-67/2016).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv