Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 17 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 28 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.