Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs sešas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas distances tiesas lēmumu.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

15.augustā Civillietu tiesu palāta izskatīs SIA „iVF Riga” (pirms nosaukuma maiņas SIA „AVA Riga”) apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināta SIA „AVA CLINIC” prasība un noraidīta SIA „iVF Riga” pretprasība. Ar pirmās instances tiesas spriedumu SIA „iVF Riga” uzlikts par pienākumu veikt visas nepieciešamās darbības, lai novērstu preču zīmes „AVA” nelikumīgu izmantošanu, tas ir, nomainīt iepriekšējo nosaukumu SIA „AVA Riga”, mājas lapas www.avariga.lv domēna vārdu, noņemt no ēkas Zaļā ielā, Rīgā fasādes un iekštelpām visas izkārtnes, displejus, attēlus un zīmotnes, kas satur prasītājas nereģistrētu preču zīmi „AVA”. Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu noraidīta  SIA “iVF Rīga”  pretprasība, kurā lūgts aizliegt SIA “AVA CLINIC” lietot preču zīmi „AVA” firmā, domēna vārdā, izkārtnēs un citos grafiskos vai vārdiskos apzīmējumos, uzlikt SIA “AVA CLINIC” pienākumu mainīt firmas nosaukumu 10 dienu laikā no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā. Spriedums pārsūdzēts prasības apmierinātajā daļā.

SIA „AVA CLINIC” 2013.gada aprīlī cēla Rīgas apgabaltiesā prasību pret atbildētāju, kuras toreizējais nosaukums bija SIA „AVA Riga”, lūdzot uzlikt par pienākumu atbildētājai nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā veikt visas nepieciešamās darbības, lai novērstu prasītājas preču zīmes „AVA” nelikumīgu izmantošanu. 2013.gada maijā SIA „iVF Riga” iesniedza pretprasību. (Lieta PAC-465/2016).