Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 19 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienā lietā iesniegumu par ķīlas tiesību atzīmes noņemšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.   

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      16.novembrī tiesa atkārtoti apelācijas kārtībā vērtēs SIA Olaines ķīmiskā rūpnīca „Biolars” prasības lietu pret zinātniekiem par patenta atzīšanu par spēkā neesošu. AT Civillietu departaments pērn martā atcēla AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru bija noraidīta rūpnīcas "Biolars" prasība pret zinātniekiem par pelējuma sēnes celma patenta atzīšanu par spēkā neesošu. Kasācijas instances tiesa spriedumā atzina, ka apelācijas instances tiesas secinājums par apstrīdētā patenta atbilstību Patentu likuma noteikumiem nav balstīts uz nodibināto apstākļu, kuriem var būt nozīme lietā, pilnīgu un objektīvu izvērtējumu, norādot, ka tiesai jāizvērtē apelācijas tiesvedības procesuālajā stadijā iegūtais jaunais pierādījums – Patentu valdes atzinums un tajā izteiktie secinājumi. Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa arī prasību noraidīja. (Lieta PAC-548/2015).

2)      19.novembrī tiesa atkārtoti apelācijas kārtībā vērtēs atlīdzības apmēru biedrības „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) un SIA „Latvijas Televīzija” (Latvijas Televīzija) strīdā. Kasācijas instances tiesa pērn maijā nosprieda atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu daļā, ar kuru licences līguma 3.1.punktā paredzētais atlīdzības lielums noteikts 1,5 % no licences līgumā definētajiem ieņēmumiem un daļā, ar kuru no Latvijas Televīzijas par labu biedrībai „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) par laiku no 2005.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim piedzīta atlīdzība Ls 354 563,57, tiesas izdevumi Ls 2875,54 un izdevumi advokāta palīdzības samaksai Ls 3535,14. Atceltajās daļās lieta nodota jaunai izskatīšanai AT Civillietu tiesu palātā. Pārējā daļā, proti, daļā, ar kuru atzīts par noslēgtu uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim AKKA/LAA un Latvijas Televīzijas licences līgums par muzikālo darbu izmantošanu tā 2005.gada 19.aprīļa redakcijā kasācijas instances tiesa spriedumu atstāja negrozītu un spriedums šajā daļā ir stājies spēkā, jo kasācijas sūdzībās nav apstrīdēts. (Lieta PAC-733/2015).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv