Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par tiesvedības izbeigšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. 16 lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

26.martā Civillietu tiesu palātā paredzēts turpināt izskatīt prasību pret Latvijas Republiku LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas Ls 882 700 un procentu Ls 529 620 piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu. AT Civillietu departaments pērn jūnijā nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Kasācijas instances tiesa atzina, ka brīdī, kad lieta tika izskatīta apelācijas instances tiesā, vēl nebija taisīts ECT Lielās palātas spriedums lietā „Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju”, kurā sniegts izvērsts vērtējums par īpašuma un zemes reformu Latvijā un atsevišķām personām atjaunotām īpašuma tiesībām uz konkrētu zemesgabalu. Kasācijas instances tiesa atzina, ka ECT spriedumā lietā „Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju” paustās atziņas par taisnīgas atlīdzības apmēra un samērīguma vērtēšanas kritērijiem, kādi piemērojami abos līdzīga rakstura strīdos, dod pamatu izvērtēt šo atziņu piemērošanu arī izskatot prasītājas prasību. Iepriekšējās tiesas sēdēs pērn martā un augustā tiesa atlika lietas izskatīšanu pēc lietas dalībnieka lūguma, lai dotu viņam iespēju iesniegt papildu pierādījumus, savukārt oktobrī lietas izskatīšanu atlika, lai dotu iespēju atbildētāja pārstāvei iesniegt Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas atzinumu par lietā veikto novērtējumu atbilstību Latvijas nekustamo īpašumu vērtēšanas standartiem. Tiesas sēdē šī gada janvārī puses lūdza tiesu atlikt lietas izskatīšanu, lai iesniegtu papildu pierādījumus lietā. Puses šādu lūgumu izteica, pamatojoties uz tiesai iesniegto atzinumu par lietā veikto novērtējumu atbilstību Latvijas nekustamo īpašumu vērtēšanas standartiem. (Lieta PAC-337/2015)

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augsākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv