Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 19 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Deviņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.   

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 16.novembrī apelācijas kārtībā vērtēja SIA Olaines ķīmiskā rūpnīca „Biolars” prasības lietu pret zinātniekiem par patenta atzīšanu par spēkā neesošu. Tiesa spriedumu lietā pasludinās 24.novembrī plkst.10.00. (Lieta PAC-548/2015).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv