Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 20 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu un vienu pieteikumu par sprieduma, kas uzliek parādniekam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību, nepildīšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 23 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.