Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par sprieduma, kas uzliek parādniekam pienākumu izpildīt noteiktas darbības, nepildīšanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs septiņas blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.