Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 12 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. 

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protestu par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 4.jūnijā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Pieteicēja ir Krievijas Federācijas pilsone, kas dzīvo Latvijā. Līdz 2011.gada 19.janvārim, kad stājās spēkā Latvija Republikas un Krievijas Federācijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā (turpmāk – Līgums), pieteicējai piešķirta un viņa saņem gan Krievijas Federācijas vecuma pensiju, gan Latvijas Republikas vecuma pensiju.

2011.gada novembrī pieteicēja vērsās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ar iesniegumu par Latvijas vecuma pensijas pārrēķinu (palielināšanu) par Latvijā uzkrāto pensijas kapitālu pēc 2010.gada 1.decembra.

Aģentūra atteica veikt pārrēķinu, jo pieteicēja nav izdarījusi izvēli saņemt vecuma pensiju saskaņā ar Līgumu vai KF pilsoņa pensiju.

Lietā noskaidrojams jautājums, vai pieteicējai ir tiesības prasīt Latvijas vecuma pensijas pārrēķinu par uzkrāto pensijas kapitālu, saglabājot tiesības saņemt abu valstu pensijas, kas bija piešķirtas līdz Līguma spēkā stāšanās dienai, bet nepiemērojot Līguma 26.pantu par pensijas pārskatīšanu pēc Līguma noteikumiem. (Lieta SKA-121/2015).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 5.jūnijā rakstveida procesā izskatīs lietu par likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.panta otrās daļas 3.punkta piemērošanu.

Lietā Valsts ieņēmumu dienests veica pieteicējas iedzīvotāju ienākuma nodokļa auditu par 2008.gadu un konstatēja, ka pieteicēja veikusi saimniecisko darbību, bet nav nomaksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tādēļ pieteicējai aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, soda nauda un nokavējuma nauda.

Administratīvā apgabaltiesa secinājusi, ka soda nauda par iedzīvotāju ienākuma nodokli 2008.gadam Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā aprēķināta, ņemot vērā likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.panta otrās daļas 3.punktu (par nereģistrēšanos kā saimnieciskās darbības veicējam). Tomēr šī norma lietā nav piemērojama, jo audits veikts par 2008.gadu, bet minētā norma stājās spēkā tikai 2009.gada 23.jūnijā.

Valsts ieņēmumu dienests iesniedzis kasācijas sūdzību, norādot, ka piemērotā tiesību norma ir acīmredzami labvēlīgāka pieteicējai – paredz soda naudas aprēķināšanu 100 procentu apmērā, kamēr iepriekšējā norma paredzēja soda naudas aprēķināšanu 150 procentu apmērā. 

Augstākā tiesa pārbaudīts Valsts ieņēmumu dienesta argumenta pamatotību. (Lieta SKA– 85/2015).

 

3)      Administratīvo lietu departaments 5.jūnijā rakstveida procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts SIA „Evis Ltd” prasījums izdot administratīvo aktu, ar kuru pieteicējai tiktu samazināta pievienotās vērtības nodokļa soda nauda. Lietā ir strīds, vai nodokļu maksātājam ir tiesības uz soda samazināšanu, ja pamatparāds nav noteikts audita rezultātā, bet sods 50 % apmērā ir noteikts audita rezultātā, gadījumā, kad pieteicēja nav pildījusi pienākumu līdz audita uzsākšanas dienai iemaksāt soda naudu 10 % apmērā no pamatparāda. (Lieta SKA-141/2015).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv