Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un 20 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. 

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās saņemts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā saņemts pieteikums par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienā lietā iesniegtas sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumu atcelt pirmās instances tiesas spriedumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai. Vienā lietā saņemta sūdzība par pirmās instances tiesas spriedumu par vainas atzīšanu un sodu. Vienā lietā tiesa lems jautājumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekli.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 18.septembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisija uzlika zvērinātam advokātam disciplinārsodu – aizliegumu izpildīt advokāta pienākumus trīs mēnešus. Sods piemērots par advokāta rīcību, veicot sarunas ierakstu ar citu zvērinātu advokātu un šo sarunas ierakstu nododot savai klientei, kas to iesniegusi Latvijas zvērinātu advokātu padomei. Komisija atzina, ka pieteicējs ar savu rīcību pārkāpis Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksa 7.1., 7.2., 8.1. un 8.3.punktu, kā arī Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.pantu.

Augstākajai tiesai lietā jāvērtē, vai pieteicēja darbības, ierakstot sarunu ar citu advokātu un to nododot savai klientei, veido disciplinārpārkāpuma sastāvu un vai komisija bija tiesīga piemērot konkrēto sodu. (Lieta SKA-260/2015).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv