Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 11 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ekonomikas ministrija un Valsts ieņēmumu dienests.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Visās lietās saņemti apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 18.augustā rakstveida procesā izskatīs kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Pieteicējs kā zvērināts advokāts un juridiskās palīdzības sniedzējs krimināllietā vērsās Valsts ieņēmumu dienestā ar lūgumu izsniegt bijušā valsts civildienesta ierēdņa kārtējo gada deklarāciju publiski pieejamo daļu. Valsts ieņēmumu dienests pieteicējam atteica izsniegt pieprasīto informāciju, jo līdz ar ierēdņa atbrīvošanu no amata ar atstādināšanas dienu (notiesājošā sprieduma krimināllietā izraisītās tiesiskās sekas) ir zudis tiesiskais pamats tā datu apstrādei.

Lietā ir risināms jautājums, vai arī attiecībā uz atstādinātu valsts civildienesta ierēdni pēc notiesājoša sprieduma krimināllietā ir attiecināms vispārējais regulējums par viņa kā valsts amatpersonas iesniegto kārtējo gada deklarāciju pieejamību. (Lieta Nr.SKA-817/2016)

 

2)      Administratīvo lietu departaments 18.augustā rakstveida procesā izskatīs kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

                Pieteicējs pieteicās konkursā uz Valsts ieņēmumu dienesta vakanto amatu, taču saņēma no dienesta atteikumu izskatīt viņa pieteikumu, jo nokavēts tā iesniegšanas termiņš.

Lietā ir risināms jautājums, vai termiņš amata konkursa pieteikuma iesniegšanai skaitāms atbilstoši Darba likuma vai Administratīvā procesa likuma normām. (Lieta Nr.SKA-811/2016)

 

3)      Administratīvo lietu departaments 19.augustā rakstveida procesā turpinās izskatīt Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību SIA „Latvijas Propāna gāze” pieteikumā par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu daļā, ar kuru SIA „Latvijas Propāna gāze” noteikts pienākums samaksāt budžetā nodokļu maksājumu. Iepriekš AT lietā bija apturējusi tiesvedību, vēršoties ar prejudiciāliem jautājumiem Eiropas Savienības Tiesā. Lietā ir strīds par pieteicējas deklarētajai precei – sašķidrinātajai naftas gāzei – piemērojamo Kombinētās nomenklatūras kodu. AT ir saņēmusi Eiropas Savienības Tiesas spriedumu un atjaunojusi lietā tiesvedību. (Lieta SKA-9/2016).

 


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv