Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Kuldīgas novada dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. 

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā saņemts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan protests. Vienā lietā saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā saņemts protests par pirmstiesas procesā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 22.septembrī rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā jāizšķir, vai pieteicēja bija jāpieaicina kā ieinteresētā persona, pašvaldībai apstiprinot zemes ierīcības projektu, ar kuru pārgrozīta iekšējā robeža starp divu citu personu zemesgabaliem. Pieteicējas zemesgabals ir blakus abiem minētajiem zemesgabaliem, un pastāv civiltiesisks strīds, vai un kā būtu nosakāms servitūts pieteicējas zemesgabalā. Administratīvā apgabaltiesa atzinusi, ka pašvaldībai, izskatot zemes ierīcības projektu, bija jāpieaicina pieteicēja kā ieinteresētā persona. Pašvaldība par minēto spriedumu iesniegusi kasācijas sūdzību, norādot, ka lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu neierobežo pieteicējas tiesības un nerada pieteicējai pienākumus, savukārt servitūta jautājuma risināšana pašvaldībā nav iespējama sakarā ar civiltiesisko strīdu.(Lieta SKA-328/2015).

 

Administratīvo lietu departaments 25.septembrī rakstveida procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību un Igaunijas uzņēmuma OU „Paljassaare Tolliladu” pretsūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 30.jūlija spriedumu. Lietā ir strīds, vai pieteicējai ir jāmaksā muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis par precēm, kas tai tika nozagtas nepabeigtas muitas tranzīta procedūras laikā – brīdī, kad notika preču pārvadāšana no Igaunijas muitas iestādes uz saņēmēju muitas iestādi Latvijā. Administratīvā apgabaltiesa bija atcēlusi Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu daļā par pievienotās vērtības nodokli, bet atstājusi to negrozītu daļā par muitas nodokli. (Lieta SKA-278/2015).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv