Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divas lietas izskatīs sakarā ar protestiem tiesas nolēmumu jaunai izskatīšanai un vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzību.

AT Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, bet rakstveida procesā – piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs arī 23 desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un divus pieteikumus sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

AT Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības un rakstveida procesā – vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs arī 17 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 25.janvārī rakstveida procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Valsts ieņēmumu dienests veica pieteicējas nodokļu auditu, kura rezultātā aprēķināja papildu nodokļu maksājumus. Daļā dienesta lēmuma secinājumi pamatoti ar pieteicēja darbinieka paskaidrojumiem. Administratīvā apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, daļēji atcēla dienesta lēmumu, atzīstot, ka dienests nav pierādījis, ka pieteicēja nebūtu pilnā apmērā veikusi nodokļu maksājumus par liecību sniegušo pieteicējas darbinieku. Dienests iesniedzis kasācijas sūdzību, kurā iebilst pret tiesas veikto pierādījumu novērtēšanu saistībā ar vairāku  netiešo pierādījumu neņemšanu vērā. (Lieta SKA-352/2016).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 27.javārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā izšķirams jautājums, vai pieteicējai ir pienākums maksāt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli apstākļos, kad transportlīdzekļi ir iznomāti ārvalstīs reģistrētiem komersantiem, kuriem nav piešķirts komercreģistra reģistrācijas numurs un kurus saskaņā ar transportlīdzekļu reģistrācijas kārtību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav iespējams reģistrēt Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un vadītāju valsts nozīmes reģistrā kā turētājus, lai gan vispārīgā gadījumā nodoklis parasti jāmaksā turētājam. (Lieta SKA-33/2016).

 

3)      Administratīvo lietu departaments 27.janvārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Valsts ieņēmumu dienests veica pieteicējas nodokļu auditu, tostarp pārbaudot arī pieteicējas preču iegādes darījumus ar saistītajiem uzņēmumiem. Audita rezultātā dienests aprēķināja papildu budžetā maksājamos nodokļus, tostarp, uzņēmumu ienākuma nodokli. Lietā ir strīds par to, vai dienests piemērojis pareizo metodi nodokļa apmēra noteikšanai un vai pamatoti aprēķinos izmantojis operatīvās peļņas, nevis bruto peļņas normu. Augstākā tiesa izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību, kurā argumentēts, ka dienests un tiesa kļūdaini piemērojusi tālākpārdošanas cenu metodi. (Lieta SKA-284/2016).

 

4)      Administratīvo lietu departaments 27.janvārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Valsts ieņēmumu dienests pieteicējām veica auditus, tostarp, pārbaudot darījumu starp SIA „Martium” un SIA „Rascom”. Audita rezultātā pieteicējām samazināts no budžeta atmaksājamais pievienotās vērtības nodoklis un uzlikta soda nauda. Administratīvā apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, secinājusi, ka dienesta lēmums ir nepamatots, jo, lai arī pieteicējas atzīstamas par saistītām personām, nav konstatējamas saskaņotas darbības ar nolūku samazināt nodokļus, un tādēļ pieteikumus apmierinājusi. Augstākā tiesa izskatīs dienesta kasācijas sūdzību, kurā norādīts, ka tiesa pierādījumus novērtējusi nepilnīgi. (Lieta SKA-293/2016).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv