Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu un piecas blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētājs ir Latvijas Nacionālais arhīvs.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 17 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un trīs kasācijas protestus par spēkā stājušiem pirmās instances tiesas nolēmumiem.  

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās iesniegtas gan apelācijas sūdzības, gan protesti. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atstāt viņa apelācijas sūdzību bez izskatīšanas un vienā lietā skatīs prokurora sūdzību par pirmās instances tiesas lēmumu nosūtīt lietu prokuroram pārkāpumu novēršanai.   

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      27.aprīlī Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs prasītājas kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA) par rīkojuma atzīšanu par prettiesisku un spēkā neesošu daļā un vidējās izpeļņas piedziņu. Apelācijas instances tiesa atzinusi par pamatotu RPIVA rīkojumā noteikto par prasītājas atstādināšanu no darba zinātņu prorektores amatā uz laiku. Izskatot lietu pirmajā instancē, arī Rīgas rajona tiesa prasību noraidīja. (Lieta SKC-1942/2015). 

 

2)      30.aprīlī Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs apdrošināšanas akciju sabiedrības „BTA” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināta prasība un no AAS „BTA” piedzīta apdrošināšanas atlīdzība 50 000 LVL par nodegušo ēku Amatas novadā Nītaures pagastā. Apelācijas instances tiesa atzinusi, ka ēkas aizdegšanās apstākļi nekādā veidā nav saistāmi ar prasītāja nolūku vai rupju neuzmanību. Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa prasību noraidīja. (Lieta SKC-25/2015).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv