Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs, Ministru prezidents, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Latvijas valsts meži.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā kasācijas sūdzība par apelācijas instances tiesas spriedumu un vienā lietā saņemta apsūdzētā pārstāves sūdzība par lēmumu izdarīt pārrakstīšanās kļūdas labojumu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      30.martā Administratīvo lietu departaments kopsēdē rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā izšķirami divi strīdus jautājumi saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu par ienākumiem, kas gūti no nekustamā īpašuma atsavināšanas. Pirmkārt, ir jāizšķir, vai ar nodokli ir apliekams ienākums no nekustamā īpašuma pārdošanas, ja nekustamais īpašums bijis personas īpašumā vairāk kā 60 mēnešus pirms atsavināšanas, un persona bijusi arī deklarēta šajā īpašumā, taču deklarēta bijusi laikā pirms šiem 60 mēnešiem. Apgabaltiesa šajā daļā atzinusi par pamatotu Valsts ieņēmumu dienesta viedokli, ka izņēmums no nodokļa maksāšanas šajā gadījumā nav pieļaujams. Otrkārt, ir jāizšķir, kā nosakāma nekustamā īpašuma iegādes vērtība gadījumā, ja īpašums iegūts dāvinājuma ceļā un dāvinājuma līgumā nav norādīta īpašuma vērtība. Administratīvā apgabaltiesa atzinusi par iespējamu piemērot Ministru kabineta noteikumu normas, kuras stājās spēkā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas un kuras paredz, ka par iegādes vērtību uzskata nekustamā īpašuma novērtējumu kadastrā, kas līdz ar kadastrālo vērtību ietver arī mežaudzes vērtību. Valsts ieņēmumu dienests kasācijas sūdzībā norāda, ka Ministru kabineta noteikumi nav piemērojami, savukārt likuma "Par iedzīvotāju ienākuma normas" līdzīgos gadījumos paredz aprēķinā izmantot nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību. (Lieta SKA-26/2015).

 

2)      30.martā Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs Uzņēmumu reģistra kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā ir jāvērtē, kādā veidā ir jārīkojas Uzņēmumu reģistram, ja pēc ieraksta izdarīšanas par izmaiņām akciju sabiedrības valdes un padomes sastāvā tiek saņemts iesniegums ar ziņām par to, ka akciju sabiedrības dalībnieku sapulce nav notikusi tiesiski un nav bijusi lemttiesīga. Tāpat ir jāizšķir, kādā veidā Uzņēmumu reģistram jārīkojas, ja tiek atzīts, ka lēmumi par ierakstu izdarīšanu bijuši prettiesiski. Šajā sakarā  pieteicēji lietā izvirza argumentu, ka būtu ne tikai jāatzīst par prettiesisku Uzņēmumu reģistra lēmums par ieraksta izdarīšanu, bet arī jādzēš uz tā pamata izdarītais ieraksts vai vismaz jāizdara komercreģistrā atzīme par prettiesiskumu, lai ikvienai personai šie apstākļi būtu zināmi. (Lieta SKA-136/2015).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv