Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. 

AT Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā kasācijas sūdzība par apelācijas instances tiesas spriedumu, vienā lietā saņemta apsūdzētā pārstāves sūdzība par zemākas instances tiesas lēmumu atcelt medicīniska rakstura piespiedu līdzekli un vienā lietā saņemts pieteikums par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.  

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Civillietu departaments rakstveida procesā izskata un 4.septembrī būs pieejams spriedums lietā sakarā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 29.decembra spriedumu daļā, ar kuru atcelts KNAB priekšnieka 2013.gada 19.septembra rīkojums par KNAB Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītājas Ilzes Dravenieces disciplinārsodīšanu un viņas atbrīvošanu no ieņemamā amata; daļā, ar kuru I.Draveniece atjaunota amatā KNAB; daļā, ar kuru no KNAB par labu I.Draveniecei piedzīta vidējā izpeļņa par laiku no 2013.gada 19.septembra līdz 2014.gada 29.decembrim; daļā, ar kuru noteikta nekavējoša sprieduma izpilde daļā par atjaunošanu amatā un darba algas 1000 eiro apmērā piedziņu un daļā, ar kuru no KNAB par labu valstij piedzīta valsts nodeva un par Rīgas apgabaltiesas 2015.gada 27.janvāra papildspriedumu.

Pārējā daļā pieņemts lēmums par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. (Lieta SKC-2441/2015).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 4.septembrī rakstveida procesā izskatīs vairāku personu blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas tiesneša lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu par Saldus novada domes lēmumu saistībā ar izglītības ieguves organizāciju pašvaldībā. Pieteicēji iebilst pret to, ka atbilstoši domes lēmumam Saldus 2.vidusskolā 2015./2016. mācību gadā netiks atvērta vidusskolas 10.klase. Lietā pārbaudāms, vai Administratīvās rajona tiesas tiesnesis pamatoti nolēma, ka domes lēmums ir iekšējs lēmums, kurš nav pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā. (Lieta SKA-1070/2015).

 

3) Administratīvo lietu departaments 4.septembrī rakstveida procesā izskatīs Saeimas deputāta Daiņa Liepiņa blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas tiesneša lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt viņa pieteikumu par Saeimas lēmumu piekrist Daiņa Liepiņa krimināllietas iztiesāšanas turpināšanai. Lietā noskaidrojams, vai Administratīvās rajona tiesas tiesnesis pamatoti konstatēja, ka konkrētais Saeimas lēmums ir politisks lēmums, kurš nav pakļauts administratīvās tiesas kontrolei. (Lieta SKA-1252/2015).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv