Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Iekšlietu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Vienā lietā saņemtas apsūdzēto kasācijas sūdzības un divās lietās prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās iesniegtas gan apelācijas sūdzības, gan protesti. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu noraidīt pieteikumu par procesuālā termiņa atjaunošanu kasācijas sūdzības iesniegšanai.   

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 6.maijā rakstveida procesā izskatīs lietu par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu.

Imigrācijas likuma 23.panta trešās daļas 2.punktā noteikts, ka šajā likumā neparedzētajos gadījumos termiņuzturēšanās atļauju uz laiku līdz pieciem gadiem piešķir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks, ja tas atbilst starptautisko tiesību normām vai ir saistīts ar humāniem apsvērumiem.

Lietā persona ir pieprasījusi termiņuzturēšanās atļauju, pamatojot lūgumu ar humāniem apsvērumiem. Turpretī iestāde atzina, ka nepastāv humāni apsvērumi, uz kuru pamata termiņuzturēšanās atļauja būtu izsniedzama atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta trešās daļas 2.punktam.

Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu ir konstatēts, ka termiņuzturēšanās atļaujas pieprasītājam nepienākas termiņuzturēšanās atļauja, pamatojoties uz humāniem apsvērumiem, bet šī persona kvalificējas termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai, pamatojoties uz starptautisko tiesību normām.

Augstākā tiesa lietā vērtēs, vai apgabaltiesai bija jāvērtē lietas apstākļi starptautisko tiesību normu kontekstā, ja persona iesniegumā iestādei ir lūgusi izsniegt termiņuzturēšanās atļauju, pamatojoties uz humāniem apsvērumiem. (SKA-241/2015).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv