Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienu kasācijas sūdzību skatīs tiesas sēdē mutvārdu procesā. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts zemes dienests un Rīgas dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. 

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumiem, trīs lietās saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienā lietā iesniegts protests par zemākas instances tiesas lēmumu atcelt pirmās instances tiesas spriedumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai. Vienā lietā saņemts protests par pirmās instances tiesas spriedumu par vainas atzīšanu un sodu un vienā lietā saņemts protests par pirmās instances tiesas lēmumu nosūtīt lietu prokuroram pārkāpumu novēršanai.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 8.septembrī rakstveida procesā izskatīs Rīgas domes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā konstatēts, ka pieteicējs saņem sociālo pakalpojumu ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (dzīvo pusceļa mājā), taču izteicis vēlēšanos no šī pakalpojuma atteikties. Tā kā pirms iemitināšanas aprūpes institūcijā pieteicējs dzīvojis Rīgā, bet iepriekš aizņemtajā dzīvoklī viņam nav iespējams atgriezties, pieteicējs lūdzis pašvaldībai reģistrēt viņu sociālā dzīvokļa izīrēšanas rindā.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments atteica reģistrēt pieteicēju palīdzības saņemšanai sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai 13.reģistrā, uzskatot, ka viņš neatbilst tiesību normās noteiktajām prasībām.

Administratīvā apgabaltiesa uzlika pienākumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam reģistrēt pieteicēju 13.reģistrā. Departaments iesniedza kasācijas sūdzību.

Augstākajai tiesai šajā lietā ir jāinterpretē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.panta trešā daļa, kas noteic pašvaldības pienākumu nodrošināt izmitināšanu personai, kura lūdz pārtraukt tai sniegto pakalpojumu aprūpes institūcijā, bet iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā tai nav iespējams. (Lieta SKA-756/2015).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv