Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Konkurences padome un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. 

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un četrās lietās prokurora kasācijas protests par zemākas instances tiesas nolēmumiem.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 8.jūnijā rakstveida procesā kopsēdē izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Konkurences padome pieteicējai uzlikusi naudas sodu par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā norādīto pārkāpumu (aizliegta vienošanās par dalību konkursā).

Lietā ir strīds par vairākiem tiesību jautājumiem – procesuāla pārkāpuma (lēmuma pieņemšanas termiņa neievērošana) būtiskumu un ietekmi uz lēmuma tiesiskumu, pierādījumu pietiekamību un piemērotā soda samērīgumu (tostarp atbilstību mīkstinošu apstākļu atzīšanu). Attiecīgi kasācijas instancei pārbaudāms, vai tiesa pareizi piemērojusi Konkurences likuma 27.panta trešo daļu un pilnīgi izvērtējusi pierādījumus attiecībā uz pārkāpumu un par to piemēroto sodu. (Lieta SKA-642/2015).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv