Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 26 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Trīs lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, 16 lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to lietā stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmums. Deviņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē četrās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Sešas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 11.janvārī rīcības sēdē pieņēma lēmumu atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību Rīgas domes prasībā pret SIA „InterSource Nami” un valsts SIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”. Līdz ar departamenta rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā AT Civillietu tiesu palātas spriedums, ar kuru Rīgas domes prasība apmierināta daļēji un atcelts 1998.gada 20.februārī starp Kultūras ministriju un SIA „InterSource Nami” noslēgtais līgums par teātra fasādes atjaunošanu, ieguldījumu piesaistīšanu un jaunizbūvēto telpu tālāku izmantošanu un dzēsti Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nekustamajam īpašumam reģistrētie ieraksti par noslēgto līgumu. Ar tiesas spriedumu noraidīta Rīgas domes prasība pret valsts SIA „Mihaila Čehova Krievu teātris” par naudas līdzekļu atprasījumu un noraidīta SIA „InterSource Nami” pretprasība par zaudējumu piedziņu. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv