Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 38 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 14 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, četrās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. 11 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē deviņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Četras lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

AT Civillietu departaments 18.martā rīcības sēdē izskatīja valsts SIA „Latvijas Televīzija” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu Jāņa Dombura prasībā pret valsts SIA „Latvijas Televīzija” par vienošanās pārkāpuma atzīšanu saistībā ar informatīvi dokumentālu raidījumu veidošanu. Tiesnešu kolēģija pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību, atzīstot apelācijas instances tiesas spriedumu par tiesisku un pamatotu. Augstākās tiesas ieskatā, apelācijas instances tiesa pamatoti atzinusi, ka vienošanās teksts starp pusēm apliecina saistības nodibināšanu. Tāpat Augstākā tiesa norādījusi uz apelācijas instances tiesas atzinuma pareizību par to, ka atbildētāja pieļāvusi piecus pušu slēgtās vienošanās 9.punkta pārkāpumus attiecībā pret prasītāju un katrs no šiem līguma punkta pārkāpumiem kvalificējams kā atsevišķs līguma pārkāpums, kas rada prasītājam tiesības saņemt līgumsodu pielīgtajā apmērā. Līdz ar rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 16.oktobra spriedums, ar kuru atzīts, ka valsts SIA „Latvijas Televīzija” ir pārkāpusi vienošanos, sadarbību un līgumattiecības 2009.-2011.gadā raidījuma „Kas notiek Latvijā” veidošanā un nospriedusi piedzīt no valsts SIA „Latvijas Televīzija” par labu Jānim Domburam līgumsodu Ls 18 200 un tiesāšanās izdevumus Ls 3193,10.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv