Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 55 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 11 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, septiņās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Deviņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē divās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Septiņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

Informācija par atsevišķu lietu:

Ar Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departamenta tiesneša 2015.gada 26.maija lēmumu ir atteikts pārbaudīt Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 27.novembra sprieduma tiesiskumu kasācijas kārtībā un līdz ar to stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums krimināllietā, kurā divas sievietes apsūdzētas par 87 personu apkrāpšanu, pārdodot tām tūrisma braucienus uz dažādām valstīm, bet iemaksāto naudu piesavinoties. Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētās sodītas ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem. Tāpat stājas spēkā ar pirmās instances tiesas spriedumu noteiktā zaudējumu atlīdzība no apsūdzētajām par labu cietušajiem. AT šādu lēmumu pieņēmis, jo, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam, departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. AT lēmums nav pārsūdzams.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv