Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, desmit lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, 14 lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmums. Sešas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē piecās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Līdz ar to lietās stājas spēkā zemākas instances tiesu nolēmumi. Trīs lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 30.augustā pieņēma lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā pret Latvijas Republikas Veselības ministriju par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, vidējās izpeļņas piedziņu un atlaišanas pabalsta piedziņu. Šādu lēmumu tiesnešu kolēģija pieņēma, izvērtējot prasītāja kasācijas sūdzībā minētos argumentus un atzīstot, ka nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru prasītāja prasība noraidīta. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Prasītājs – bijušais Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktors – ar prasību pret Latvijas Republikas Veselības ministriju tiesā vērsās, lūdzot atzīt 2015.gada 13.augusta darba līguma uzteikumu par nepamatotu un prettiesisku.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv