Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, septiņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Piecas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā, no kurām vienu lietu izskatīs mutvārdu procesā, četras – rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, 14 lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. 10 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē trīs lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību.

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas Civillietu departaments 1.septembrī rīcības sēdē atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar bijušā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētāja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 3.septembra spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par KNAB rīkojuma par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, vidējās izpeļņas par darba piespiedu kavējumu piedziņu un darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Tiesnešu kolēģija šādu lēmumu pieņēmusi, jo kasācijas sūdzībā minētie argumenti nerada šaubas par pārsūdzētā tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar departamenta rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv