Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 11 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā, no kurām divas lietas izskatīs mutvārdu procesā un divas – rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, 16 lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Astoņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē 21 lietā pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Sešas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 11.septembrī rīcības sēdē atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar Valmieras pilsētas pašvaldības kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 11.jūlija spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicēju pieteikums un atzīts par prettiesisku Valmieras pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmums par koku izciršanu Jāņa Daliņa stadionā, Valmierā. Līdz ar departamenta rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv