Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamenta tiesnešu kolēģijas 2015.gada 11.septembra rīcības sēdes lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību lietā, stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 11.jūlija spriedums, ar kuru apmierināts pieteicēju pieteikums un atzīts par prettiesisku Valmieras pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmums par koku izciršanu Jāņa Daliņa stadionā, Valmierā. Augstākā tiesa atzinusi par pamatotu apelācijas instances tiesas secinājumu, ka Valmieras pilsētas pašvaldība, dodot atļauju nocirst 410 kokus sabiedriski nozīmīgā teritorijā – Jāņa Daliņa stadionā –, pirms lēmuma pieņemšanas par koku nociršanu nerīkojot sabiedrisko apspriešanu, ir pārkāpusi Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 7.punktu.

Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija rīcības sēdes lēmumā norādījusi: „Ar likumu noteiktās sabiedriskās apspriešanas galvenais mērķis ir nodrošināt, ka tiek pieņemts vislabākais iespējamais lēmums sabiedrības interesēs un katra cilvēka iebildumi tiek vērtēti un iespēju robežās taisnīgi ņemti vērā. Sabiedriskajai apspriešanai jākalpo diviem galvenajiem mērķiem: pirmkārt, iegūt informāciju, kas sekmētu pamatota un taisnīga lēmuma pieņemšanu, otrkārt, pārliecināt sabiedrību par to, ka tās izteiktie viedokļi tiek apspriesti”. Tiesnešu kolēģija atzinusi, ka sabiedriskās apspriešanas nerīkošana ir būtisks procesuāls pārkāpums.

2010.gada 19.februārī SIA „Vidzemes olimpiskais centrs” vērsās Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā, lūdzot atļauju koku izciršanai. Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija ar 2010.gada 24.februāra lēmumu deva atļauju koku izciršanai. Pieteicēji apstrīdēja atļauju koku izciršanai, bet Valmieras pilsētas pašvaldība ar 2010.gada 14.oktobra lēmumu atļauju koku izciršanai atzina par tiesisku.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Administratīvā rajona tiesa ar 2011.gada 14.oktobra spriedumu apmierināja pieteikumu.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv