Ja rakstveida vai lietiskos pierādījumus nevar nogādāt tiesā, tiesa pieņem lēmumu par apskati un pārbaudi to atrašanās vietā – pamatojoties uz šo Administratīvā procesa likuma 238.pantu, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesas sastāvs 30.martā izbrauca skatīt Limbažu pašvaldības autoceļu Tūjas šoseja–Aucere uz vietas.

Administratīvo lietu departamentā ir ierosināta blakus sūdzības tiesvedība par Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru izbeigta tiesvedība administratīvās lietas daļā par Limbažu novada pašvaldības rīcību, nenodrošinot pašvaldības autoceļa uzturēšanu braukšanai atbilstošā stāvoklī un ar to radītā mantiskā zaudējuma atlīdzināšanu, kā arī pienākuma uzlikšanu pašvaldībai nekavējoties sakārtot autoceļu tādā apmērā, lai tas pildītu savu funkciju un nodrošinātu piekļuvi nekustamajam īpašumam.  

Administratīvā rajona tiesa izbeidza tiesvedību, uzskatot, ka pieteikums nav skatāms administratīvā procesa kārtībā, jo nav konstatējama pašvaldības darbība vai bezdarbība, kas radījusi tādas faktiskās sekas, kuru rezultātā pieteicējam ir radies būtisks tiesību aizskārums. Savukārt pieteicējs uzskata, ka sliktā ceļa dēļ ir būtiski aizskartas viņa tiesības nokļūt un izmantot savu zemes īpašumu.

Kā pierādījumus abas puses – gan pieteicējs, gan pašvaldība – tiesai iesniedza strīdus ceļa fotogrāfijas. Administratīvā rajona tiesa atzina, ka iesniegtie pierādījumi nav pietiekami, lai secinātu, ka ceļš nav izbraucams visu gadu un ka ceļa seguma dēļ pieteicējam vispār būtu liegta iespēja nokļūt savā īpašumā.

Savukārt Administratīvo lietu departamentam, aplūkojot fotogrāfijas, kuras turklāt katrai pusei ir dažādas, neradās pārliecība, ka tas ir pietiekams arguments, lai pieņemtu lēmumu izbeigt tiesvedību. Tādēļ tiesneši, kas skata šo blakus sūdzību, kā arī tiesneša palīgs un tiesas sekretārs devās strīdīgo ceļu apskatīt un izbrist savām kājām. Pierādījumu pārbaudē klāt bija arī abas puses – pieteicējs un pašvaldības pārstāvji.

Tiesnese Jautrīte Briede, kura ir referējošā tiesnese šajā blakus sūdzības lietā, atzīst, ka gadījumi, kad kasācijas instance izbrauc uz vietas skatīt un pārbaudīt pierādījumus, ir ļoti reti. Taču tas ir iespējams, un, kā tiesa pārliecinājās – arī nepieciešams, lai gūtu pilnīgu pārliecību par lietas apstākļiem. Iepazīstoties ar situāciju, tiesa pusēm arī norādīja uz iespēju strīdu atrisināt ar izlīgumu.

Administratīvo lietu departaments blakus sūdzības lietu turpinās skatīt rakstveida procesā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211