Par tiesu lietām

Drukas versija
5. februāris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 1. līdz 5.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 16 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Piecas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
5. februāris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, 19 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu pieteikumus sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. Vienā lietā tiesa pasludinās nolēmumu.
5. februāris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.februārim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Vienu lietu ar blakus sūdzību izskatīs rakstveida procesā.
4. februāris, 2016

Lietā par preču zīmi IKEA spriedumu pasludinās februāra vidū

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 4.februārī izskatīja Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA B.V. apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru uzņēmuma prasība par autortiesību pārkāpuma un preču zīmes IKEA nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un kompensācijas piedziņu tika daļēji apmierināta. Tiesa izskatīja lietu pēc būtības un noteica, ka nolēmumu lietā pasludinās 18.februārī plkst. 9.50.
29. janvāris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 25. līdz 29.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 22 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Piecas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā. Divas no tām mutvārdu procesā un trīs – rakstveida procesā.
29. janvāris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.februārim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un divus pieteikumus par procesuālo tiesību pārņemšanu. Astoņās lietās būs sprieduma pasludināšana.
29. janvāris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, 18 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un divus pieteikumus sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.
27. janvāris, 2016

Lietā par preču muitas vērtības noteikšanai piemērojamo metodi uzdod jautājumus Eiropas Savienības Tiesai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 21.janvārī apturēja tiesvedību lietā, kas ierosināta pēc SIA „LS Custom Services” pieteikuma atcelt Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, ar kuru pieteicējai uzlikts pienākums maksāt muitas nodokli, antidempinga maksājumu un pievienotās vērtības nodokli. Augstākā tiesa atzina, ka ir pamats uzdot prejudiciālo jautājumu Eiropas Savienības Tiesai, jo pastāv šaubas par Eiropas Padomes 1992.gada 12.oktobra regulas (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 29.panta 1.punkta un 30.panta interpretāciju un šī interpretācija var būt izšķiroša lietas izspriešanā.
25. janvāris, 2016

Veloservisa un Valsts ieņēmumu dienesta lietā uzdod jautājumus Eiropas Savienības Tiesai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 20.janvārī apturēja tiesvedību lietā, kas ierosināta pēc SIA „Veloserviss” pieteikuma atcelt Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, ar kuru pieteicējai uzlikts pienākums maksāt muitas nodokli un nokavējuma naudu un pievienotās vērtības nodokli un nokavējuma naudu. Uzdodot Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus, Augstākā tiesa vēlas noskaidrot, kā vispārīgi konkretizējams Eiropas Padomes 1992.gada 12.oktobra regulas Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 220.panta otrās daļas „b” apakšpunktā minētais importētāja pienākums rīkoties labā ticībā, ja Eiropas Komisijas Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) ziņojums satur iegūtas ziņas, kas liecina gan par eksportētāja sniegtām nepatiesām ziņām eksportētājas valsts muitas iestādēm, gan ziņas, kas liecina, ka eksportētājas valsts muitas iestāde ir kļūdījusies, izsniedzot A sertifikātu. Tāpat būtu noskaidrojams, kāda tiesiska nozīme būtu piešķirama OLAF un Eiropas Komisijas attiecīgajā lēmumā izdarītajam faktu un tiesību vērtējumam nacionālā tiesvedības procesā, kurā faktiskā situācija ir tikai daļēji salīdzināma. Lietā ir apturēta tiesvedība, līdz stāsies spēkā spriedums Eiropas Savienības Tiesā.
22. janvāris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 18. līdz 22.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 14 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.