Par tiesu lietām

Drukas versija
4. septembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 20 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu un vienu pieteikumu par sprieduma, kas uzliek parādniekam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību, nepildīšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 23 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
4. septembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienu kasācijas sūdzību skatīs tiesas sēdē mutvārdu procesā. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts zemes dienests un Rīgas dome.
4. septembris, 2015

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē prasība pret KNAB par disciplinārsoda atcelšanu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 4.septembrī daļēji atcēla Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 29.decembra spriedumu prasībā pret Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB). Lieta atceltajā daļā nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
4. septembris, 2015

Augstākā tiesa: Saeimas lēmums par piekrišanu krimināllietas iztiesāšanai nav pārsūdzams tiesā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 4.septembrī atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas tiesneša lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt Daiņa Liepiņa pieteikumu par Saeimas lēmumu piekrist viņa krimināllietas iztiesāšanas turpināšanai. Tiesa norādījusi, ka lēmums par piekrišanu krimināllietas iztiesāšanai nav pārsūdzams un nav pārsūdzama arī šā lēmuma izpilde, proti, Saeimas rīcība, liedzot pieteicējam piedalīties Saeimas darbā, neizmaksājot noteiktās kompensācijas un mēnešalgu pilnā apmērā. Tā nav vērtējama kā atsevišķa Saeimas faktiskā rīcība, bet gan lēmuma izpildes sekas. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
3. septembris, 2015

Stājies spēkā spriedums, noraidot bijušā KNAB izmeklētāja prasību atzīt biroja rīkojumu par spēkā neesošu

Augstākās tiesas Civillietu departaments 1.septembrī rīcības sēdē atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar bijušā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētāja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 3.septembra spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par KNAB rīkojuma par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, vidējās izpeļņas par darba piespiedu kavējumu piedziņu un darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Tiesnešu kolēģija šādu lēmumu pieņēmusi, jo kasācijas sūdzībā minētie argumenti nerada šaubas par pārsūdzētā tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar departamenta rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.
28. augusts, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 24. līdz 28.augustam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 12 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Trīs lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
28. augusts, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 31.augusta līdz 4.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 21 blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem.
28. augusts, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 31.augusta līdz 4.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.
27. augusts, 2015

Stājies spēkā spriedums, atzīstot par prettiesisku cietuma administrācijas rīcību, nenosūtot vēstuli bez pastmarkas vienas ieslodzījuma vietas ietvaros

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 27.augustā pieņēmis lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību sakarā ar pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Līdz ar AT lēmumu stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru atzīta par prettiesisku Daugavgrīvas cietuma administrācijas rīcība, atsakoties nodot pieteicēja vēstuli citai ieslodzītajai personai, kura atrodas tajā pašā iestādē. Tāpat ar apelācijas instances tiesas spriedumu Ieslodzījuma vietu pārvaldei uzlikts par pienākums rakstveidā atvainoties pieteicējam.
26. augusts, 2015

Lietā par atbalsta maksājumiem un tiem piemērojamiem nodokļiem uzdod prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 18.augustā apturēja tiesvedību strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu par pieteicējam aprēķināto iedzīvotāja ienākuma nodokli no Lauku atbalsta dienesta izmaksātajiem atbalsta maksājumiem. Augstākās tiesas ieskatā pastāv šaubas par Eiropas Savienības Padomes regulas Nr.73/2009 (EK) 29.panta 1.punkta interpretāciju, jo minētā regula nenoteic, ka no izmaksātajiem atbalsta maksājumiem var tikt veikti kādi nodokļu ieturējumi, savukārt no nacionālajām tiesību normām secināms, ka atbalsta maksājumi tiek atzīti par ar iedzīvotāju ienākumu nodokli apliekamiem ienākumiem. Pastāvot šādām šaubām, AT nolēma vērsties ar prejudiciālo jautājumu Eiropas Savienības Tiesā. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad Eiropas Savienības Tiesa pieņems nolēmumu sakarā ar prejudiciālo jautājumu.