Par tiesu lietām

Drukas versija
22. janvāris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.janvārim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. Deviņās lietās būs sprieduma pasludināšana.
22. janvāris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divas lietas izskatīs sakarā ar protestiem tiesas nolēmumu jaunai izskatīšanai un vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzību.
19. janvāris, 2016

LMT un Bite strīdā apstiprināts izlīgums

19.janvārī tiesa Civillietu tiesu palāta izbeidza tiesvedību SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) prasībā pret SIA „Bite Latvija”, apstiprinot pušu starpā noslēgto izlīgumu. Par tiesas lēmumu izbeigt tiesvedību var iesniegt blakus sūdzību.
18. janvāris, 2016

Izbeidz kriminālprocesu pret vjetnamiešiem, kas par šo nodarījumu jau izraidīti no valsts piespiedu kārtā

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 18.janvārī izskatīja prokurora kasācijas protestu par Alūksnes rajona tiesas spriedumu, ar kuru 15 vjetnamieši atzīti par vainīgiem Krimināllikuma 284.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā par to, ka viņi personu grupā tīši nelikumīgi šķērsoja valsts robežu. Augstākā tiesa minēto pirmās instances tiesas spriedumu atcēla un izbeidza kriminālprocesu pret apsūdzētajiem, jo, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 377.panta 7.punktā noteiktajam, ir izbeidzams kriminālprocess pret tādu ārvalstnieku vai bezvalstnieku par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, kurš par šo noziedzīgo nodarījumu piespiedu kārtā izraidīts no Latvijas Republikas. Augstākā tiesa konstatēja, ka pēc lietas izskatīšanas pirmās instances tiesā visi apsūdzētie tikuši izraidīti no valsts. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
15. janvāris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 11. līdz 15.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 26 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Trīs lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
15. janvāris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 17 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.
15. janvāris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Vienā lietā saņemtas apsūdzētā vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan protests. Trīs lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem tiesas nolēmumu jaunai izskatīšanai. Vienā lietā saņemts prokurora protests par pirmās instances tiesā apstiprinātu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Vienā lietā izskatīs protestu par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt lietā kasācijas protestu.
12. janvāris, 2016

Stājies spēkā spriedums, atzīstot par spēkā neesošu līgumu par Mihaila Čehova Krievu teātra ēkas fasādes atjaunošanu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 11.janvārī rīcības sēdē pieņēma lēmumu atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību Rīgas domes prasībā pret SIA „InterSource Nami” un valsts SIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”. Līdz ar departamenta rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā AT Civillietu tiesu palātas spriedums, ar kuru Rīgas domes prasība apmierināta daļēji un atcelts 1998.gada 20.februārī starp Kultūras ministriju un SIA „InterSource Nami” noslēgtais līgums par teātra fasādes atjaunošanu, ieguldījumu piesaistīšanu un jaunizbūvēto telpu tālāku izmantošanu un dzēsti Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nekustamajam īpašumam reģistrētie ieraksti par noslēgto līgumu. Ar tiesas spriedumu noraidīta Rīgas domes prasība pret valsts SIA „Mihaila Čehova Krievu teātris” par naudas līdzekļu atprasījumu un noraidīta SIA „InterSource Nami” pretprasība par zaudējumu piedziņu. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.
8. janvāris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 4. līdz 8.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 25 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Viena lieta ar kasācijas sūdzību nodota izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
8. janvāris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 18 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.