Par tiesu lietām

Drukas versija
22. decembris, 2015

Atstāj spēkā spriedumu, atzīstot par prettiesisku Tieslietu ministrijas rīcību, izpaužot informāciju par disciplinārlietas ierosināšanu pret tiesnesi

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 22.decembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīta par prettiesisku Tieslietu ministrijas rīcība, pretēji likumam izpaužot informāciju par disciplinārlietas ierosināšanu pret tiesnesi un ziņas par plānotu disciplinārlietas ierosināšanu. Augstākā tiesa spriedumā vērsusi Tieslietu ministrijas uzmanību uz tās nozīmīgo lomu, ievērojot, līdzsvarojot un iedzīvinot Satversmes tiesas apsvērtās tiesības un intereses, kuras ietvertas Satversmes tiesas spriedumā, izskatot lietu pēc AT pieteikuma.
18. decembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 7. līdz 11.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 64 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 18 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
18. decembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21.decembra līdz 23.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana.
18. decembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21. līdz 23.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 13 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Tieslietu ministrija, Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas pašvaldības policija un Līgatnes novada dome.
16. decembris, 2015

Apgabaltiesai atkārtoti jāvērtē lieta par prokuroram piemēroto disciplinārsodu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 14.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts prokurora pieteikums par Prokuratūras pavēles atcelšanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu par viņam piemēroto disciplinārsodu, pieļaujot administratīvo pārkāpumu. Apelācijas instances tiesai lieta būs jāvērtē no jauna. Augstākā tiesa spriedumā atzinusi, apelācijas instances tiesa nav atbilstoši pārbaudījusi, vai pieteicējam piemērotais disciplinārsods konkrētajā gadījumā ir samērīgs.
15. decembris, 2015

Apgabaltiesai atkārtoti jāvērtē lieta par RPIVA prorektores atstādināšanu no darba

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 11.decembrī, izskatot prasītājas kasācijas sūdzību, atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA) par rīkojuma atzīšanu par prettiesisku un spēkā neesošu daļā un vidējās izpeļņas piedziņu. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. AT spriedumā norādījusi, ka apelācijas instances tiesa, atkārtoti izskatot lietu, nav noskaidrojusi lietā nozīmīgus apstākļus, kas bija izdarāms, tiesai novērtējot pierādījumus pēc savas iekšējās pārliecības, kas pamatota uz tiesas sēdē vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudītiem pierādījumiem, vadoties no tiesiskās apziņas, kas balstīta uz loģikas likumiem, zinātnes atziņām un dzīvē gūtiem novērojumiem.
11. decembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 7. līdz 11.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 44 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 13 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
11. decembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14.decembra līdz 18.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, trīs pieteikumus par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par puses aizstāšanu. Desmit lietās būs sprieduma pasludināšana. Sešas lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
11. decembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14. līdz 18.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 14 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, Ģenerālprokuratūra, Uzņēmumu reģistrs, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Iepirkumu uzraudzības birojs.
10. decembris, 2015

Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas atziņas, Nestle un Sara Lee Baltic strīdu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 9.decembrī atcēla AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru noraidīta Šveices firmas „Société des Produits Nestlé S.A.” prasība pret SIA „Sara Lee Baltic” daļā par kompensācijas piedziņu lietā par preču zīmi „Sarkanā krūze”. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesā.