Par tiesu lietām

Drukas versija
25. septembris, 2015

Tiesai no jauna jāvērtē lieta par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu nepabeigtas muitas procedūras laikā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 25.septembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par pieteicējai noteikto pienākumu samaksāt pievienotās vērtības nodokli par precēm, kas tika nozagtas brīdī, kad notika preču pārvadāšana no Igaunijas muitas iestādes uz saņēmēju muitas iestādi Latvijā. Atceļot apelācijas instances tiesas spriedumu, tai no jauna jāvērtē lieta daļā par noteikto pievienotās vērtības nodokli.
22. septembris, 2015

Nepastāvot tiesību ierobežojumam, izbeidz tiesvedību strīdā par zemes ierīcības projektu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 22.septembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts, ka Kuldīgas novada domei, apstiprinot zemes ierīcības projektu, ar kuru paredzēts grozīt iekšējo robežu starp divu personu zemesgabaliem, bija jāpieaicina pieteicēja – kaimiņu zemesgabala īpašniece. Augstākā tiesa atzina, ka pārsūdzētais pašvaldības lēmums nav nelabvēlīgi ietekmējis pieteicējas tiesisko situāciju un izbeidza tiesvedību lietā. AT spriedums nav pārsūdzams.
18. septembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 14. līdz 18.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, divās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Viena lieta nodota izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
18. septembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21. līdz 25.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Kuldīgas novada dome
18. septembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21. līdz 25.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs astoņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasītāja aizstāšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 17 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
18. septembris, 2015

Tiesai no jauna jāvērtē advokātam piemērotā disciplinārsoda samērīgums

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 18.septembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicēja pieteikums par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas lēmuma atcelšanu. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā, norādot, ka Administratīvā apgabaltiesa nav atbilstoši pārbaudījusi, vai pieteicējam piemērotais disciplinārsods konkrētajā gadījumā ir samērīgs.
15. septembris, 2015

Stājas spēkā spriedums, ar kuru atzīts pašvaldības pārkāpums, nerīkojot sabiedrisko apspriešanu pirms koku nociršanas Jāņa Daliņa stadionā

Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamenta tiesnešu kolēģijas 2015.gada 11.septembra rīcības sēdes lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību lietā, stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 11.jūlija spriedums, ar kuru apmierināts pieteicēju pieteikums un atzīts par prettiesisku Valmieras pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmums par koku izciršanu Jāņa Daliņa stadionā, Valmierā. Augstākā tiesa atzinusi par pamatotu apelācijas instances tiesas secinājumu, ka Valmieras pilsētas pašvaldība, dodot atļauju nocirst 410 kokus sabiedriski nozīmīgā teritorijā – Jāņa Daliņa stadionā –, pirms lēmuma pieņemšanas par koku nociršanu nerīkojot sabiedrisko apspriešanu, ir pārkāpusi Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 7.punktu.
11. septembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 7. līdz 11.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 11 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā, no kurām divas lietas izskatīs mutvārdu procesā un divas – rakstveida procesā.
11. septembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14. līdz 18.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 17 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 28 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
11. septembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14. līdz 18.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un 20 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija.