Par tiesu lietām

Drukas versija
4. decembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Veselības ministrija, Valsts kase, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Rīgas dome.
3. decembris, 2015

Daļēji apmierina prasību un pretprasību AKKA/LAA un Latvijas televīzijas strīdā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 3.decembrī daļēji apmierināja biedrības „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) prasību un valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Televīzija” (Latvija televīzija) pretprasību. Tiesa noteica, ka biedrības AKKA/LAA un Latvijas televīzijas noslēgtā licences līguma 3.1.punktā paredzamais atlīdzības lielums 2005. un 2006.gadā ir 2% no licences līgumā definētajiem ieņēmumiem un 2007. un 208.gadā – 1,5% no licences līgumā definētajiem ieņēmumiem. Tiesa piedzina no Latvijas televīzijas biedrības AKKA/LAA labā atlīdzību par laiku no 2005.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim EUR 637 836,89 apmērā, tiesas izdevumus valsts nodevas nomaksai EUR 1865,40 apmērā un ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai EUR 5030,05 apmērā. Pilns tiesas spriedums tiks sagatavots 18.decembrī un pēc šī datuma lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.
2. decembris, 2015

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par tiesībām saņemt garantēto atlīdzību no noguldījumu garantiju fonda

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 27.novembrī atcēla pieteicējam nelabvēlīgo Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par tiesībām saņemt garantēto atlīdzību no noguldījumu garantiju fonda un nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā. Augstākā tiesa lietā bija vērsusies Eiropas Savienības Tiesā, kuras atziņas, izskatot lietu no jauna, tiesai jāņem vērā.
30. novembris, 2015

Lietā par PVN samaksas pienākumu, nosūtot tās uz citu ES dalībvalsti, nolēmums būs pieejams decembra beigās

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 30.novembrī mutvārdu procesā izklausīja procesa dalībniekus lietā, kurā ir izšķirami vairāki strīdus jautājumi par pievienotās vērtības nodokļa samaksas pienākumu, ja preces tiek ievestas izlaišanai brīvā apgrozībā, nosūtot tās uz citu ES dalībvalsti. Tiesa paziņoja, ka nolēmums lietā būs pieejams 29.decembrī.
30. novembris, 2015

Lietā par PVN likmi pārvadājuma pakalpojumam nolēmums būs pieejams decembra beigās

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 30.novembrī mutvārdu procesā uzklausīja procesa dalībniekus lietā, kurā ir izšķirams, vai var piemērot pievienotās vērtības nodokļa 0 % likmi pārvadājuma pakalpojumam, kas saistīts ar preču tranzītu (likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta pirmās daļas 2.punkts), ja faktiskajam pārvadājuma veicējam nav bijusi licence starptautiskajiem pārvadājumiem. Lietā ir arī strīds par tiesisko saikni starp pārvadājuma veicēju un preču kravas nosūtītāju vai saņēmēju. Tiesa paziņoja, ka nolēmums lietā būs pieejams 29.decembrī.
27. novembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 23. līdz 27.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 35 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Piecas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
27. novembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 30.novembra līdz 4.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 18 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, trīs pieteikumus par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Septiņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.
27. novembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 30.novembra līdz 4.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Divas no šīm lietām tiesa izskatīs mutvārdu un divas – rakstveida procesā. Tāpat rakstveida procesā tiesa izskatīs divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome.
25. novembris, 2015

Noraida rūpnīcas „Biolars” prasību pret zinātniekiem par patenta atzīšanu par spēkā neesošu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 24.novembrī, atkārtoti apelācijas kārtībā vērtējot SIA Olaines ķīmiskā rūpnīca „Biolars” prasības lietu pret zinātniekiem par patenta atzīšanu par spēkā neesošu, prasību noraidīja. Pilns tiesas spriedums tiks sagatavots 9.decembrī un pēc šī datuma lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.
24. novembris, 2015

Augstākā tiesa: izmeklēšanas tiesneša lēmums nav uzskatāms par tiesas lēmumu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 24.novembrī atcēla pirmās un otrās instances tiesas nolēmumus un izbeidza kriminālprocesu pret personu apsūdzībā par tiesas lēmuma tīšu izpildes kavēšanu, neatverot durvis Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbiniekiem. AT atzina, ka izmeklēšanas tiesneša lēmums par kratīšanas izdarīšanu nav uzskatāms par tiesas lēmumu Krimināllikuma 296.panta izpratnē, līdz ar to apsūdzētās darbībās nav viņai inkriminētā noziedzīgā nodarījuma sastāva. Pilns tiesas lēmums tiks sagatavots piecu darba dienu laikā. AT lēmums nav pārsūdzams.