Par tiesu lietām

Drukas versija
12. februāris, 2015

Lietā par iepirkumu sniegt paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgā nolēmums būs pieejams martā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 11.februārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja lietu, kurā pārsūdzēts Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums, ar kuru noraidīts akciju sabiedrības „Rīgas Taksometru parks”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VAS SV”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KORT”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Euro Balt – SV”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas maršrutu autobusi” un AS „Liepājas autobusu parks” (turpmāk visas kopā – pieteicējas) apstrīdēšanas iesniegums par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” rīkotā atklātā konkursa par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos (turpmāk – iepirkums) nolikumu. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 243.panta pirmajā daļā noteiktajam, paziņoja, ka nolēmums lietā būs pieejams 11.martā.
12. aprīlis, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 30 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 25 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu un vienu pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu saistībā ar prasījuma cesiju. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs divas blakus sūdzības.
10. aprīlis, 2013

Senāts nedaudz mīkstina sodu diviem Mangaļsalas dubultslepkavības lietā apsūdzētajiem

9.aprīlī Augstākās tiesas (AT) Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīja prokurora kasācijas protestu un divu apsūdzēto iesniegtas kasācijas sūdzības par AT Krimināllietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru diviem apsūdzētajiem tika atstāts negrozīts pirmās instances tiesas spriedums.
8. aprīlis, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 57 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 15 apelācijas sūdzības. Desmit lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 32 blakus sūdzības.
5. aprīlis, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.aprīlim

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības. Rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un 13 blakus sūdzības.
5. aprīlis, 2013

Apelācijas instances tiesa atceļ lēmumu par V.Vaškevičam piemēroto drošības līdzekli

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 5.aprīlī slēgtā tiesas sēdē izskatīja Vladimira Vaškeviča aizstāvju Jeļenas Kvjatkovskas, Valērija Ickeviča un Jura Dzelmes iesniegtu sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 19.marta lēmumu, ar kuru V.Vaškevičam piemērotais drošības līdzeklis grozīts uz apcietinājumu.
4. aprīlis, 2013

Senāts ar blakus lēmumu vērš ministra uzmanību uz Liepājas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas ierobežo īpašnieku tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments, izskatot Liepājas pilsētas domes kasācijas sūdzību pieteikumā, ar kuru pašvaldība atteikusi pieteicējai dot atļauju izbūvēt gāzes katlu māju un gāzes pievadu, pieņēmis blakus lēmumu. Ar blakus lēmumu Senāts vērš Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra uzmanību uz to, ka Liepājas pilsētas pašvaldības 2009.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par siltumapgādes attīstības kārtību Liepājas pilsētā” 3.3.apakšpunkts un, iespējams, arī citas šo noteikumu normas, ciktāl ar tām ierobežotas būvju un ēku īpašnieku tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu, ir pretrunā ar Enerģētikas likuma 50.pantu.
3. aprīlis, 2013

Senāts jautājumu par Stadler pieteikuma pieņemšanu nodod izlemšanai Administratīvajai rajona tiesai

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 3.aprīlī atcēla Administratīvās rajona tiesas 2012.gada 29.oktobra lēmumu, ar kuru tika atteikts pieņemt Stadler Bussnang AG pieteikumu par AS „Pasažieru vilciens” un „Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.” (CAF) starpā noslēgtā līguma par jaunu elektrovilcienu un dīzeļvilcienu iegādi atzīšanu par spēkā neesošu.
28. marts, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 2. līdz 5.aprīlim

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības un 13 blakus sūdzības. Piecās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdē izskatītās lietās.
28. marts, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 2. līdz 5.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 67 lietas. Tiesas sēdē izskatīs divas apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu. Septiņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 56 blakus sūdzības.