Par tiesu lietām

Drukas versija
2. novembris, 2015

Krimināllietu par slepkavību Baldones pilsētas lauku teritorijā nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 30.oktobrī daļēji apmierināja prokurora kasācijas protestu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu krimināllietā par 2008.gada augustā Baldones pilsētas lauku teritorijā izdarītu slepkavību. Sakarā ar to, ka viens no apsūdzētajiem miris, Augstākā tiesa izbeidza kasācijas tiesvedību protesta daļā par A.Tirzīša atzīšanu par nevainīgu un attaisnošanu. Tāpat AT negrozīja spriedumu daļā, ar kuru otrs lietā apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots. Spriedums šajā daļā stājas spēkā. Savukārt, attiecībā uz trešo apsūdzēto lietā, AT atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu daļā par noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju un nodeva lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
30. oktobris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 26. līdz 30.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, septiņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
30. oktobris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 2. līdz 6.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par puses aizstāšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs sešas blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem.
30. oktobris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 2. līdz 6.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas spriedumu. Vienā lietā tiesa pasludinās nolēmumu.
28. oktobris, 2015

Noraida pieteikumu par ārvalsts nolēmuma atzīšanu un izpildi; ar blakus lēmumu informē Saeimu, Valsts prezidentu un Ministru kabinetu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 28.oktobrī pieņēma lēmumu noraidīt Lietuvas Republikā reģistrētās bankrotējušās AS „flyLAL-Lithuanian Airlines” pieteikumu par ārvalsts nolēmuma atzīšanu, izpildi un izpildes nodrošināšanu pret VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” un AS „Air Baltic Corporation”. Kā galvenos lēmuma motīvus Civillietu departaments minēja to, ka atzīšanas sekas būtu pretrunā Latvijas Republikas sabiedriskajai kārtībai un apdraudētu Latvijas Republikas nacionālo drošību. Pilns lēmuma teksts ar motīviem būs pieejams 4.decembrī. AT lēmums nav pārsūdzams.
26. oktobris, 2015

Tiesai no jauna jāskata lieta par nemateriālā kaitējuma piedziņu saistībā ar ceļu satiksmes negadījumā gūtiem miesas bojājumiem

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 26.oktobrī atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu prasības lietā par nemateriālā kaitējuma piedziņu saistībā ar ceļu satiksmes negadījumā gūtiem miesas bojājumiem. Augstākā tiesa spriedumā norādījusi – tā kā ar Satversmes tiesas spriedumu Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumu Nr. 331 „Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem” 3.2.punkts atzīts par spēkā neesošu no tā spēkā stāšanās brīža, apelācijas instances tiesai no jauna jāskata jautājums par nemateriālā kaitējuma piedziņu.
23. oktobris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 19. līdz 23.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, septiņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
23. oktobris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 26. līdz 30.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes atlikšanu, vienu pieteikumu par izlīguma noslēgšanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 21 blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem.
23. oktobris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 26. līdz 30.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 34 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienā lietā tiesa pasludinās nolēmumu.
22. oktobris, 2015

Lietu par nemateriālā kaitējuma piedziņu pēc kritiena sabiedriskajā transportā nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 22.oktobrī atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret AAS „Gjensidige Baltic” un Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” par nemantiskā kaitējuma atlīdzību lietā par kritiena rezultātā tramvajā gūtām traumām. Apelācijas instances tiesai no jauna būs jāvērtē prasība par nemateriālā kaitējuma piedziņu no atbildētājiem lietā.