Par tiesu lietām

Drukas versija
30. decembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 2. līdz 6.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
30. decembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 27. līdz 30.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 28 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 12 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
23. decembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27. līdz 30.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
23. decembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 19. līdz 23.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 35 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 12 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
22. decembris, 2016

Stājas spēkā spriedums par morālā kaitējuma atlīdzinājumu sakarā ar tēva bojāeju izpletņlēkšanas apmācību laikā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 21.decembrī prasības lietā pret Latvijas Republiku Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku personā par morālā kaitējuma atlīdzināšanu sakarā ar tēva bojāeju izpletņlēkšanas apmācību laikā, grozīja AT Civillietu tiesu palātas spriedumu daļā par prasības apmēru. Augstākā tiesa noteica, ka par labu prasītājiem piedzenams atlīdzinājums par morālo kaitējumu 20 000 Ls jeb 28 457,55 euro, sadalot šo summu vienādās daļās starp visiem trim prasītājiem. Proti, par labu katram no prasītājam piedzenami 9 485,85 euro. AT spriedums nav pārsūdzams.
16. decembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 19. līdz 23.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
16. decembris, 2016

Lietu apsūdzībā par krimināllietas materiālu iznīcināšanu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 8.decembrī atcēla Latgales apgabaltiesas spriedumu lietā par krimināllietas materiālu tīšu iznīcināšanu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
13. decembris, 2016

Stājas spēkā spriedums par pilnvaru anulēšanu Balvu novada domes deputātam Ivanam Baranovam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta tiesnešu kolēģija 13.decembrī rīcības sēdē pieņēma lēmumu atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar Ivana Baranova kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2016.gada 23.marta spriedumu Valsts valodas centra prasībā pret Ivanu Baranovu par Balvu novada domes deputāta pilnvaru anulēšanu. AT Civillietu departamenta tiesnešu kolēģija šādu lēmumu pieņēma, jo, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar AT lēmumu stājas spēkā Latgales apgabaltiesas 2016.gada 23.marta spriedums, ar kuru Valsts valodas centra prasība apmierināta un Ivanam Baranovam anulētas Balvu novada domes deputāta pilnvaras. AT lēmums nav pārsūdzams.
12. decembris, 2016

Noraida Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību lietā par ārvalstīs gūtiem ienākumiem

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 12.decembrī noraidīja Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību un atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicējas pieteikums un Valsts ieņēmumu dienestam uzlikts pienākums atmaksāt samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli pieteicējai. Augstākās tiesa spriedumā atzinusi, ka Administratīvā apgabaltiesa pareizi noteikusi pieteicējas pastāvīgo dzīvesvietu Kosovā, jo ievērojusi gan pieteicējas darbību, deklarējot dzīvesvietu Kosovā, gan pārējos apstākļus – nodarbinātību, ģimenes izveidi u.c. AT spriedumā arī norādījusi, ka apstāklis, ka Kosovā pieteicējas gūtie ienākumi, iespējams, nebija apliekami ar nodokli, ir attiecīgās valsts kompetencē. Pat, ja tie būtu apliekami ar nodokli, tie kopumā neatrisinātu lietu pēc būtības tā, kā to vēlas Valsts ieņēmumu dienests, jo Kosovas Republikas jurisdikcija un nodokļu administrēšana tajā, ņemot vērā to, ka pieteicēja atbilstoši nacionālajiem normatīvajiem aktiem nebija Latvijas nodokļu rezidente, tomēr nepakļaujas Latvijas nodokļu jomu regulējošiem tiesību aktiem. Tādējādi likuma “Par nodokļiem un nodevām” 14.panta otrā daļa nebūs tiesiskais pamats, lai apliktu nerezidenta ienākumu ar nodokli, kas gūts ārvalstīs, ja ārvalstī šis ienākums netiek aplikts ar nodokli.
9. decembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 12. līdz 16.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.