Par tiesu lietām

Drukas versija
29. jūlijs, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 25. līdz 29.jūlijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, astoņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
29. jūlijs, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.augustam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
27. jūlijs, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē pieteikuma virzība, apstrīdot augstskolas satversmes sapulces lēmumu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 27.jūlijā atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteicējas pieteikumu atzīt par spēkā neesošu Ventspils Augstskolas Satversmes sapulces 2016.gada 25.maija lēmumu „Par Ventspils Augstskolas rektores Gitas Rēvaldes atcelšanu no rektores amata”. Augstākā tiesa nodeva jautājumu par pieteikuma virzību jaunai izlemšanai Administratīvajai rajona tiesai.
22. jūlijs, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.jūlijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu, vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izpildes atlikšanu. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana.
22. jūlijs, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 18. līdz 22.jūlijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, sešās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Trīs lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
22. jūlijs, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.jūlijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un 11 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētājs ir Ekonomikas ministrija.
20. jūlijs, 2016

Lietā par velosipēdiem piemērojamo muitas nodokli uzdod jautājumus Eiropas Savienības Tiesai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 15.jūlijā apturēja tiesvedību lietā, kas ierosināta pēc SIA „Aqua Pro” pieteikuma atcelt Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, ar kuru pieteicējai uzlikts pienākums maksāt muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli, kā arī atbilstošu nokavējuma naudu un soda naudu. Uzdodot Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus, Augstākā tiesa vēlas noskaidrot, kā vispārīgi konkretizējams Eiropas Padomes 1992.gada 12.oktobra regulas Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 220.panta otrās daļas „b” apakšpunktā minētais importētāja pienākums rīkoties labā ticībā, ja Eiropas Komisijas Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) ziņojums satur iegūtas ziņas, kas liecina gan par eksportētāja sniegtām nepatiesām ziņām eksportētājas valsts muitas iestādēm, gan ziņas, kas liecina, ka eksportētājas valsts muitas iestāde ir kļūdījusies, izsniedzot A sertifikātu. Tāpat būtu noskaidrojams, vai nav piešķirama nozīme tam, ka pieteicēja preces nav iegādājusies tieši no Kambodžas uzņēmuma. Proti, pieteicēja preču iegādi veikusi no Vācijas kompānijas, pamatojoties uz noslēgtu distribūcijas līgumu. Tādējādi visa pieteicējas sadarbība notikusi ar minēto kompāniju un muitas formalitātes veiktas, pamatojoties uz preces pārdevēja iesniegto dokumentāciju. Pieteicējai nav bijusi saistība ar Kambodžas komersantu. Lietā ir apturēta tiesvedība, līdz stāsies spēkā spriedums Eiropas Savienības Tiesā.
19. jūlijs, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 1. līdz 15.jūlijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 27 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 14 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
18. jūlijs, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.jūlijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs piecas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana.
18. jūlijs, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem jūnijā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 142 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 56 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.