Par tiesu lietām

Drukas versija
31. marts, 2016

Negroza spriedumu par Veselības ministrijas atteikumu atmaksāt plānveida operācijas izmaksas Vācijā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 31.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru pieteicējai tiktu atlīdzināti izdevumi par viņas bērnam Vācijas Federatīvās Republikas medicīnas iestādē sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. AT atzina, ka apgabaltiesa ir pareizi konstatējusi konkrētā veselības aprūpes pakalpojuma raksturu, proti, apelācijas instances tiesa pamatoti atzina, ka Vācijā veiktā veselības aprūpe nav bijusi akūta, bet gan plānveida un līdz ar to līdzekļu atmaksa nav iespējama.
30. marts, 2016

Stājas spēkā spriedums, uzliekot pašvaldībai pienākumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, ja persona labprātīgi atteikusies lietot strīdus dzīvokli

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 30.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicējas pieteikums par ziņu anulēšanu par personas deklarēto dzīvesvietu. AT atzina par pamatotu apelācijas instances tiesas argumentu, ka, tā kā trešā persona labprātīgi atteikusies no tiesībām lietot strīdus dzīvokli un tajā nedzīvo, tas ir tiesisks pamats anulēt ziņas par trešās personas deklarēto dzīvesvietu pieteicējai piederošā dzīvoklī. AT arī atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka konkrētajā lietā nepastāv civiltiesisks strīds, kas būtu risināms vispārējās jurisdikcijas tiesā.
24. marts, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 21. līdz 24.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 21 lietā pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Deviņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
24. marts, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.marta līdz 1.aprīlim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana.
24. marts, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.marta līdz 1.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības. Rakstveida procesā izskatīs 13 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, 15 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un divus pieteikums sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.
24. marts, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē pieteikums par informācijas izsniegšanu saistībā ar tarifu pasažieru pārvadājumiem Rīgā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 24.martā atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums daļā par dokumentu izsniegšanu, kas ietver Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” noteiktā tarifa tehnisko un ekonomisko pamatojumu un citus dokumentus, saistībā ar pasažieru pārvadājumu organizēšanu Rīgā. AT spriedumā norādījusi, ka konkrētajā lietā informācija bija pieprasāma Rīgas domē, nevis SIA „Rīgas satiksme”, ņemot vērā to, ka informācija pieprasīta Informācijas atklātības likuma kontekstā, kā arī to, ka SIA „Rīgas satiksme” nav iestāde. Ievērojot to, ka rajona tiesa spriedumu balstījusi uz apstākli, ka informācija bija pieprasāma no SIA „Rīgas satiksme”, spriedums tā pārsūdzētajā daļā ir atceļams. AT arī norādījusi, ka, izskatot lietu atkārtoti, tiesai uz apstākli, ka pieteicējs ar informācijas pieprasījumu vērsies SIA „Rīgas satiksme”, nevis Rīgas domē, nevajadzētu raudzīties formāli un jāņem vērā, ka Rīgas dome, lai arī apstrīdēšanas procesā, tomēr bija iesaistījusies informācijas pieprasījuma izskatīšanas procesā.
22. marts, 2016

„Latvijas Dzelzceļa” un Valsts ieņēmumu dienesta strīdā aptur tiesvedību un vēršas Eiropas Savienības Tiesā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 9.martā apturēja tiesvedību valsts AS „Latvijas Dzelzceļš” pieteikumā par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu, ar kuru aprēķināts muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa parāds. AT rīcības sēdes lēmumā atzinusi, ka Eiropas Savienības tiesību normu piemērošanas jautājums ir būtisks lietas izšķiršanā, tāpēc uzdodami prejudiciāli jautājumi Eiropas Savienības Tiesai. Tiesvedība lietā apturēta līdz stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.
18. marts, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21. līdz 24.martam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
18. marts, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21. līdz 24.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
18. marts, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 14. līdz 18.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 12 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Viena lieta ar kasācijas sūdzību nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.