Par tiesu lietām

Drukas versija
11. marts, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 7. līdz 11.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 42 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
11. marts, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14. līdz 18.martam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasītāja aizstāšanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Trīs lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
11. marts, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14. līdz 18.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem lietās par ārvalstu nolēmumu atzīšanu un izpildi Latvijā.
11. marts, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē izdevumi par administratīvā pārkāpuma lietā izņemtā transportlīdzekļa glabāšanu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 11.martā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Nodrošinājuma valsts aģentūras lēmuma atcelšanu par pienākumu samaksāt valsts budžetā aģentūras noteikto summu par administratīvā pārkāpuma lietā izņemtā transportlīdzekļa pārvietošanu un glabāšanu. AT spriedumā norādīja, ka apelācijas instances tiesai, vērtējot lietu no jauna, nepieciešams apsvērt, vai Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.869 „Noteikumi par administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu nodošanas glabāšanā, glabāšanas un iznīcināšanas izdevumu segšanas kārtību un apmēru” pielikumā norādītie izdevumi atbilst faktiskajām izmaksām, un gadījumā, ja konstatējama būtiska atšķirība, vai pastāv objektīvs pamats šādai atšķirībai. AT ieskatā, lietā ir būtiski pārbaudīt visus argumentus par transportlīdzekļa glabāšanas izdevumu aprēķināšanas pamatotību, tostarp arī Valsts kontroles revīzijas materiālos konstatēto trūkumu iespējamo ietekmi uz noteikumos paredzēto izdevumu aprēķināšanas lieluma pamatotību.
8. marts, 2016

Noraidīts Liepājas metalurga pieteikums atcelt Valsts darba inspekcijas lēmumu par nelaimes gadījumu darbā

Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamenta 7.marta rīcības sēdes lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīts maksātnespējīgās AS „Liepājas metalurgs” pieteikums par Valsts darba inspekcijas lēmuma atcelšanu saistībā ar 2012.gada janvārī notikušu nelaimes gadījumu darbā. AT lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību pieņēmusi, jo apelācijas instances tiesa ir vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izvērtējusi lietā būtiskos apstākļus un pareizi interpretējusi lietā piemērojamās tiesību normas. AT ieskatā, darba devējam ir pienākums ne tikai nodrošināt darba aizsardzības sistēmu, bet, saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 5.panta otro daļu, ir pienākums nodrošināt arī darba aizsardzības sistēmas darbību uzņēmumā.
4. marts, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 29.februāra līdz 4.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 52 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Astoņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
4. marts, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.martam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. 12 lietās būs sprieduma un vienā lietā – papildsprieduma – pasludināšana. Vienu lietu ar blakus sūdzību izskatīs rakstveida procesā.
4. marts, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.
4. marts, 2016

Atzīst par pamatotu tiesas spriedumu lietā par muitas vērtības noteikšanu un VID lēmuma atcelšanu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 1.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicēja pieteikums un atcelts iestādes lēmums samaksāt valsts budžetā papildu ievedmuitas nodokli, tā nokavējuma naudu un soda naudu, kā arī pievienotās vērtības nodokli, tā nokavējuma naudu un soda naudu. AT atzinusi par pamatotiem apelācijas instances tiesas secinājumus, atzīstot par nepamatotiem VID argumentus, ka muitas vērtība ir noteikta neatbilstošā apmērā.
2. marts, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē iepirkumā noteiktā prasība pārliecināties par apakšuzņēmēja spēju izpildīt līgumu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 26.februārī atcēla un nodeva jaunai izskatīšanai Administratīvajā rajona tiesā lietu, kurā pirmās instances tiesa bija atzinusi par prettiesisku Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu daļā par konkursa nolikumā ietverto norādi piegādātājam pierādīt apakšuzņēmēja spēju izpildīt piegādātāja prasības.