Par tiesu lietām

Drukas versija
9. decembris, 2016

Augstākā tiesa izbeidz blakus sūdzības tiesvedību pagaidu aizsardzības jautājumā Latvijas Gāzes strīdā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 9.decembrī, sakarā ar to, ka blakus sūdzības iesniedzējai – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai – nebija tiesību iesniegt blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 21.oktobra lēmumu, izbeidza blakus sūdzības tiesvedību lietā. AT lēmumā norādījusi – lai varētu pārsūdzēt tiesas lēmumu, ir nepieciešams konstatēt sūdzētāja subjektīvo tiesību aizskārumu. Administratīvā procesa likums blakus sūdzības iesniegšanas iespēju paredz vienīgi nelabvēlīgu lēmumu gadījumā. Aplūkojamā gadījumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija iesniegusi blakus sūdzību par lēmumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – AS „Latvijas Gāze” – pagaidu aizsardzības lūgums un kura rezolutīvā daļa atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nostājai par pareizo konkrētā pagaidu aizsardzības lūguma izskatīšanas rezultātu. Ievērojot, ka iesniegtās blakus sūdzības apmierināšanas gadījumā pārsūdzētā lēmuma rezultāts saglabātos nemainīgs, tiesas lēmums attiecībā uz komisiju pielīdzināms tādam lēmumam, kas ir atbilstošs jeb labvēlīgs blakus sūdzības iesniedzēja interesēm.
9. decembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 5. līdz 9.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 52 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 18 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
6. decembris, 2016

Daļēji apmierina prasību pret Kultūras ministriju strīdā par Laikmetīgās mākslas muzeja projektu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 6.decembrī lietā par Laikmetīgās mākslas muzeja projektu daļēji apmierināja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS” prasību pret Latvijas Republiku Kultūras ministrijas personā un piedzina izdevumus 621 949,19 euro un tiesas izdevumus 30 386,52 euro, bet pavisam kopā 652 335,71euro. Tiesa noraidīja SIA „JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS” prasību daļā par izdevumu 127 778,38 euro piedziņu un Kultūras ministrijas pretprasību par 2006.gada 26.novembrī starp valsts aģentūru „Jaunie „Trīs brāļi”” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS” noslēgtās papildus vienošanās par grozījumiem 2006.gada 28.aprīļa vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu. Pilns AT Civillietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 20.decembrī un pēc motivēta sprieduma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.
2. decembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 5. līdz 9.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Saulkrastu novada dome, Mārupes novada dome un Rīgas dome.
2. decembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 28.novembra līdz 2.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 19 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Deviņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
1. decembris, 2016

Lietu par īpašumtiesību atzīšanu uz tehnoloģisko naftu un zaudējumu piedziņu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 1.decembrī atcēla AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru noraidīta Baltkrievijas uzņēmuma – atklātās akciju sabiedrības „Polocktransneft Družba” – prasība pret SIA „LatRosTrans” par īpašumtiesību atzīšanu, vadījuma piešķiršanu uz naftu un zaudējumu atlīdzināšanu. AT Civillietu departaments lietu nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā Latgales apgabaltiesai. AT atzina, ka apelācijas instances tiesa nav noskaidrojusi faktiskos lietas apstākļus un nav devusi tiem juridisku novērtējumu, proti, tiesa nav novērtējusi visus pušu parakstītos aktus par mantas sadali un nolīgumus kopsakarā ar citiem pierādījumiem lietā. AT ieskatā, tiesa nav vērtējusi prasītājas izvirzītos argumentus attiecībā uz naftas uzskaiti, proti, ja tehnoloģiskā nafta būtu ieguldīta SIA „LatRosTrans” pamatkapitālā kā naftas cauruļvadu piederums un kļūtu par SIA „LatRosTrans” īpašumu, tad tai jābūt atspoguļotai SIA „LatRosTrans” gada pārskatos tāpat kā tehnoloģiskajiem naftas produktu krājumiem.
28. novembris, 2016

Atzīst par tiesisku KNAB informācijas pieprasījumu no arodbiedrības LABA

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 28.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika noraidīts pieteicējas – arodbiedrības „LABA” – pieteikums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) lēmuma atcelšanu, uzliekot pienākumu arodbiedrībai sniegt informāciju par finanšu līdzekļu izlietojumu piketa rīkošanai Rīgas domes priekšsēdētāja atbalstam 2013.gada 3.decembrī. Augstākās tiesas ieskatā, Administratīvā apgabaltiesa pamatoti KNAB informācijas pieprasījumu atzinusi par tiesisku.
25. novembris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28.novembra līdz 2.decembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta mutvārdu procesā izskatīs vienu pieteikumu par tiesvedības apturēšanu lietā un vienu pieteikumu par izpildu raksta dublikāta izsniegšanu. Rakstveida procesā izskatīs pieteikumu par procesuālā termiņa atjaunošanu kasācijas sūdzības iesniegšanai.
 
25. novembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28.novembra līdz 2.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, bet rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Iekšlietu ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Vides pārraudzības valsts birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs un Rēzeknes pilsētas dome.
25. novembris, 2016

Tiesa noraida bijušo Parex bankas īpašnieku prasību pret Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 25.novembrī pilnībā noraidīja prasītāju prasību pret Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā, AS „Reverta”, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un VAS „Privatizācijas aģentūra” par 2008.gadā slēgto Ieguldījuma līgumu. Tiesa piedzina no Valērija Kargina, Viktorija Krasovicka, Georgija Krasovicka un Aleksandras Krasovickas ar lietas vešanas saistītos izdevumus - par labu Latvijas Republikas Finanšu ministrijai 7500 euro no katra, par labu AS „Reverta” 7500 euro no katra, par labu VAS „Privatizācijas aģentūra” 7500 euro no katra un par labu VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (iepriekš - VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”) 6951,68 euro no katra. Pilns spriedums tiks sastādīts 9.decembrī un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.