Par tiesu lietām

Drukas versija
29. janvāris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.februārim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un divus pieteikumus par procesuālo tiesību pārņemšanu. Astoņās lietās būs sprieduma pasludināšana.
29. janvāris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, 18 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un divus pieteikumus sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.
27. janvāris, 2016

Lietā par preču muitas vērtības noteikšanai piemērojamo metodi uzdod jautājumus Eiropas Savienības Tiesai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 21.janvārī apturēja tiesvedību lietā, kas ierosināta pēc SIA „LS Custom Services” pieteikuma atcelt Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, ar kuru pieteicējai uzlikts pienākums maksāt muitas nodokli, antidempinga maksājumu un pievienotās vērtības nodokli. Augstākā tiesa atzina, ka ir pamats uzdot prejudiciālo jautājumu Eiropas Savienības Tiesai, jo pastāv šaubas par Eiropas Padomes 1992.gada 12.oktobra regulas (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 29.panta 1.punkta un 30.panta interpretāciju un šī interpretācija var būt izšķiroša lietas izspriešanā.
25. janvāris, 2016

Veloservisa un Valsts ieņēmumu dienesta lietā uzdod jautājumus Eiropas Savienības Tiesai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 20.janvārī apturēja tiesvedību lietā, kas ierosināta pēc SIA „Veloserviss” pieteikuma atcelt Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, ar kuru pieteicējai uzlikts pienākums maksāt muitas nodokli un nokavējuma naudu un pievienotās vērtības nodokli un nokavējuma naudu. Uzdodot Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus, Augstākā tiesa vēlas noskaidrot, kā vispārīgi konkretizējams Eiropas Padomes 1992.gada 12.oktobra regulas Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 220.panta otrās daļas „b” apakšpunktā minētais importētāja pienākums rīkoties labā ticībā, ja Eiropas Komisijas Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) ziņojums satur iegūtas ziņas, kas liecina gan par eksportētāja sniegtām nepatiesām ziņām eksportētājas valsts muitas iestādēm, gan ziņas, kas liecina, ka eksportētājas valsts muitas iestāde ir kļūdījusies, izsniedzot A sertifikātu. Tāpat būtu noskaidrojams, kāda tiesiska nozīme būtu piešķirama OLAF un Eiropas Komisijas attiecīgajā lēmumā izdarītajam faktu un tiesību vērtējumam nacionālā tiesvedības procesā, kurā faktiskā situācija ir tikai daļēji salīdzināma. Lietā ir apturēta tiesvedība, līdz stāsies spēkā spriedums Eiropas Savienības Tiesā.
22. janvāris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 18. līdz 22.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 14 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
22. janvāris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.janvārim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. Deviņās lietās būs sprieduma pasludināšana.
22. janvāris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divas lietas izskatīs sakarā ar protestiem tiesas nolēmumu jaunai izskatīšanai un vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzību.
19. janvāris, 2016

LMT un Bite strīdā apstiprināts izlīgums

19.janvārī tiesa Civillietu tiesu palāta izbeidza tiesvedību SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) prasībā pret SIA „Bite Latvija”, apstiprinot pušu starpā noslēgto izlīgumu. Par tiesas lēmumu izbeigt tiesvedību var iesniegt blakus sūdzību.
18. janvāris, 2016

Izbeidz kriminālprocesu pret vjetnamiešiem, kas par šo nodarījumu jau izraidīti no valsts piespiedu kārtā

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 18.janvārī izskatīja prokurora kasācijas protestu par Alūksnes rajona tiesas spriedumu, ar kuru 15 vjetnamieši atzīti par vainīgiem Krimināllikuma 284.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā par to, ka viņi personu grupā tīši nelikumīgi šķērsoja valsts robežu. Augstākā tiesa minēto pirmās instances tiesas spriedumu atcēla un izbeidza kriminālprocesu pret apsūdzētajiem, jo, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 377.panta 7.punktā noteiktajam, ir izbeidzams kriminālprocess pret tādu ārvalstnieku vai bezvalstnieku par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, kurš par šo noziedzīgo nodarījumu piespiedu kārtā izraidīts no Latvijas Republikas. Augstākā tiesa konstatēja, ka pēc lietas izskatīšanas pirmās instances tiesā visi apsūdzētie tikuši izraidīti no valsts. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
15. janvāris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 11. līdz 15.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 26 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Trīs lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.