Par tiesu lietām

Drukas versija
15. janvāris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 17 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.
15. janvāris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Vienā lietā saņemtas apsūdzētā vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan protests. Trīs lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem tiesas nolēmumu jaunai izskatīšanai. Vienā lietā saņemts prokurora protests par pirmās instances tiesā apstiprinātu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Vienā lietā izskatīs protestu par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt lietā kasācijas protestu.
12. janvāris, 2016

Stājies spēkā spriedums, atzīstot par spēkā neesošu līgumu par Mihaila Čehova Krievu teātra ēkas fasādes atjaunošanu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 11.janvārī rīcības sēdē pieņēma lēmumu atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību Rīgas domes prasībā pret SIA „InterSource Nami” un valsts SIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”. Līdz ar departamenta rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā AT Civillietu tiesu palātas spriedums, ar kuru Rīgas domes prasība apmierināta daļēji un atcelts 1998.gada 20.februārī starp Kultūras ministriju un SIA „InterSource Nami” noslēgtais līgums par teātra fasādes atjaunošanu, ieguldījumu piesaistīšanu un jaunizbūvēto telpu tālāku izmantošanu un dzēsti Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nekustamajam īpašumam reģistrētie ieraksti par noslēgto līgumu. Ar tiesas spriedumu noraidīta Rīgas domes prasība pret valsts SIA „Mihaila Čehova Krievu teātris” par naudas līdzekļu atprasījumu un noraidīta SIA „InterSource Nami” pretprasība par zaudējumu piedziņu. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.
8. janvāris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 4. līdz 8.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 25 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Viena lieta ar kasācijas sūdzību nodota izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
8. janvāris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 18 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
8. janvāris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu tiesas nolēmumu jaunai izskatīšanai.
7. janvāris, 2016

Stājas spēkā spriedums lietā par automātiskas iekārtas bišu šūnu ražošanai patentu

Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta 5.janvāra rīcības sēdes lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājies spēkā AT Civillietu tiesu palātas spriedums lietā par patentu uz automātisku iekārtu bišu šūnu ražošanai. Ar AT Civillietu tiesu palātas 2014.gada 22.maija spriedumu noraidīta prasība pret SIA „Vinnis” par pienākuma uzlikšanu noslēgt licences līgumu ar prasītāju un apmierināta pretprasība, atzīstot Latvijas Republikas Patentu valdes prasītājam piešķirto patentu uz izgudrojumu „Automātiskā iekārta mākslīgo bišu šūnu ražošanai” par spēkā neesošu. Tiesa piedzina no prasītāja par labu SIA „Vinnis” tiesāšanās izdevumus 2895,14 eiro. Kasācijas instances tiesa lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību pieņēmusi, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par pārsūdzētā tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.
5. janvāris, 2016

Atceļ lēmumu par pagaidu aizsardzību Latvijas Gāzes strīdā par noteikumiem, kas ļauj gāzi piegādāt no alternatīviem avotiem

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 5.janvārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas lēmumu, ar kuru apmierināts akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” (LG) lūgums par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu lietā, kas ierosināta pēc LG pieteikuma par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 10.septembrī pieņemtajiem dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumiem, kas ļauj Latvijas lietotājiem gāzi piegādāt no alternatīviem avotiem. AT lietu izskatīja sakarā ar SPRK blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas lēmumu. AT lēmums nav pārsūdzams.