Par tiesu lietām

Drukas versija
25. novembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 21. līdz 25.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 20 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Astoņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
24. novembris, 2016

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par nelegālu datorprogrammu izmantošanu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 23.novembrī atcēla Rīgas apgabaltiesas lēmumu lietā par nelegālu datorprogrammu izmantošanu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
21. novembris, 2016

Izbeidz tiesvedību strīdā par preču zīmi Omas gardumi

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 21.novembrī apstiprināja pušu starpā noslēgto izlīgumu strīdā par preču zīmi „Omas gardumi”. Puses jau iepriekšējā tiesas sēdē 8.novembrī informēja tiesu, ka tās ir vienojušās par izlīguma nosacījumiem, taču nebija pabeigušas izlīguma noformēšanu.
17. novembris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21. līdz 25.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs piecas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Trīs lietās būs nolēmuma pasludināšana.
17. novembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21. līdz 25.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās – prokurora kasācijas protests – par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem par tiesas nolēmumu jaunumu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, nepieņemot viņa kasācijas sūdzību.
17. novembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 14. līdz 17.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 30 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Deviņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
11. novembris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14. līdz 17.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Desmit lietās būs nolēmuma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs divus pieteikumus par sprieduma izskaidrošanu.
11. novembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14. līdz 17.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem, divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem par tiesas nolēmumu jaunumu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, noraidot pieteikumu par kļūdas labošanu spriedumā.
11. novembris, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē lieta par apdrošināšanas stāžā ieskaitāmo mācību un dienesta laiku

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 11.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodeva jaunai izskatīšanai pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai pārrēķināt vecuma pensiju, ieskaitot apdrošināšanas stāžā dienesta laiku, kad pieteicējs bija karaskolas kursants. Augstākā tiesa, izskatot lietu, analizējusi attiecīgo tiesību normu izstrādes materiālus un konstatējusi, ka šīs normas mērķis ir novērst netaisnību pret tiem Latvijas Republikas pilsoņiem, kuri pameta PSRS Bruņotos spēkus un atteicās no PSRS militārpersonu izdienas pensijas, lai piedalītos Latvijas Republikas armijas atjaunošanā. Proti, minētajām personām (galvenokārt bijušajiem PSRS virsniekiem) apdrošināšanas stāžā vecuma pensijas piešķiršanai netika ņemts vērā PSRS Bruņotajos spēkos nodienētais laiks. Augstākā tiesa spriedumā norādījusi, ka“dienests virsniekiem” ietver ne tikai to dienesta laiku, ko persona dienējusi jau virsnieka pakāpē, bet ieskaitāms arī virsnieka mācību laiks augstākajā karaskolā pirms virsnieka pakāpes iegūšanas.
11. novembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 7. līdz 11.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 46 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 12 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.