Par tiesu lietām

Drukas versija
27. oktobris, 2016

Stājies spēkā spriedums lietā par nemateriālo zaudējumu piedziņu saistībā ar vecāku nāvi ceļu satiksmes negadījumā

Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta tiesnešu kolēģijas rīcības sēdes 2016.gada 26.oktobra lēmumu atteikties ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2015.gada 7.decembra spriedums, ar kuru daļēji apmierināta prasība.
25. oktobris, 2016

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas lēmums

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 25.oktobrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un atcelts Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas lēmums un nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Augstākā tiesa, apmierinot Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas kasācijas sūdzību, spriedumā norādījusi, ka izskatāmajā lietā apgabaltiesas veiktajam pierādījumu novērtējumam trūkst vispusīguma, pilnīguma un objektivitātes. AT ieskatā, ja tiesa neguva pilnīgu pārliecību par pieteicēja klienta viedokli no lietā esošajiem dokumentiem (pretēji Disciplinārlietu komisijai, kurai pieteicēja klienta viedoklis šķita pausts pietiekami skaidri), tai bija iespēja to precizēt, piemēram, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 162.pantam, uzklausot personu liecinieka statusā tiesas sēdē.
24. oktobris, 2016

Lietā par preču zīmi AVA puses noslēdz izlīgumu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 24.oktobrī, strīdā par preču zīmi „AVA”, apstiprināja pušu starpā noslēgto izlīgumu. AT Civillietu tiesu palāta tiesvedību lietā izbeidza.
21. oktobris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 24. līdz 28.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā saņemts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Trīs lietas izskatīs sakarā ar protestu vai pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunumu izskatīšanu. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu nepieņemt viņa kasācijas sūdzību.
21. oktobris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 24. līdz 28.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Septiņās lietās būs sprieduma pasludināšana.
19. oktobris, 2016

Revertas prasībā pret bijušajiem akcionāriem par ieguldījuma līguma pārkāpumu spriedumu pasludinās novembra sākumā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 19. oktobrī pabeidza prasītājas – AS „Reverta” – un atbildētāju apelācijas sūdzību izskatīšanu par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 7.jūnija spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta AS „Reverta” prasība pret sabiedrības bijušajiem akcionāriem par zaudējumu atlīdzību un priekšā stāvošo zaudējumu nodrošināšanu. AT lietu skatīja 18. un 19.oktobrī. Tiesas sēdē prasītājas AS “Reverta” pārstāvis iesniedza prasības precizējums, kas tika pieņemti daļā. Tajos precizēts prasījums daļā par priekšā stāvošu zaudējumu nodrošināšanu, lūdzot piedzīt šos zaudējumus 120 518,38 EUR apmērā. Tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības. Tiesa paziņoja, ka nolēmumu lietā pasludinās 2.novembrī plkst. 13.00.
14. oktobris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 10. līdz 14.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 25 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
14. oktobris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 17. līdz 21.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 13 lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un trīs lietās saņemti prokurora kasācijas protesti par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Piecas lietas izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunumu izskatīšanu.
14. oktobris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 17. līdz 21.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs piecas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana.
13. oktobris, 2016

Daļēji apmierina Revertas prasību par zaudējumu piedziņu no bijušajiem valdes locekļiem

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 13.oktobrī daļēji apmierināja AS „Reverta” prasību pret sabiedrības bijušajiem valdes locekļiem Valēriju Karginu un Viktoru Krasovicki par zaudējumu atlīdzību. Apelācijas instances tiesa nosprieda solidāri no atbildētājiem par labu AS „Reverta” piedzīt 4 284 792,06 euro, tiesas izdevumus 230 550,70 euro, bet kopā 4 515 342,76 euro. Tiesa noraidīja AS „Reverta” prasību par 81 180 583,78 euro zaudējumu piedziņu. Tāpat tiesa nolēma atcelt ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2010.gada 13.augusta lēmumu AS „Reverta” prasības nodrošināšanai piemērotos prasības nodrošinājuma līdzekļus daļā, kas pārsniedz summu 4 284 792,06 euro. Tiesa nolēma atmaksāt zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā iemaksātos 10 058 860,24 euro. Pilns AT Civillietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 27.oktobrī un pēc motivēta tiesas sprieduma sagatavošanas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.