Par tiesu lietām

Drukas versija
10. oktobris, 2016

Valsts darba inspekcijas lēmumu atzīst par prettiesisku

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 10.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Valsts darba inspekcijas lēmums par atteikšanos izmeklēt negadījumu darba vietā un iestādei uzlikts pienākums nekavējoties no sprieduma spēkā stāšanās dienas uzsākt nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanu. Augstākā tiesa atzinusi par pareizu un pietiekamu Administratīvās apgabaltiesas spriedumā ietverto pamatojumu. AT spriedums nav pārsūdzams.
7. oktobris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 10. līdz 14.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana.
7. oktobris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 3. līdz 7.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 21 lietā atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Piecas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
7. oktobris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 10. līdz 14.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu, rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts darba inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome.
6. oktobris, 2016

Lietā par lidostai Rīga izsniegtas būvatļaujas apstrīdēšanu lēmums būs zināms oktobra beigās

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 5.oktobrī kopsēdē izskatīja pieteicējas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rixport” blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas lēmumu, ar kuru izbeigta tiesvedība lietā, konstatējot, ka pieteicējai nav subjektīvo tiesību vērsties tiesā. AT tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus un paziņoja, ka lēmums lietā būs pieejams 24.oktobrī.
3. oktobris, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē konkurss uz vakanto ierēdņa amata vietu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 3.oktobrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma atcelšanu. Līdz ar to apelācijas instances tiesai no jauna būs jāskata lieta par Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu (valsts sekretāra vietnieks – Sporta un jaunatnes departamenta direktors). AT spriedumā norādījusi, ka Administratīvā apgabaltiesa šajā lietā tikai daļēji ir vērtējusi konkursa procedūras un norises tiesiskumu.
30. septembris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 3. līdz 7.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs divus pieteikumu par procesuālā termiņa atjaunošanu kasācijas sūdzības iesniegšanai un vienu pieteikumu par kļūdas labošanu papildspriedumā.
30. septembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 3. līdz 7.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 19 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Desmit lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
30. septembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 3. līdz 7.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzības. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Iepirkumu uzraudzības birojs.
29. septembris, 2016

Apgabaltiesai no jauna būs jāvērtē krimināllieta par datu lejupielādi

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 29.septembrī atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru apsūdzētais, krimināllietā par datu lejupielādi no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas, tika atzīts par vainīgu un sodīts ar piespiedu darbu uz 100 stundām. Augstākā tiesa nolēma atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu daļā par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 200.panta otrās daļas, proti, par ekonomisko un citu ziņu, kuras ir komercnoslēpums, neatļautu iegūšanu savai vai citas personas lietošanai. Atceltajā daļā lietu nosūtīs jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Pārējā daļā, proti daļā, ar kuru apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots apsūdzībā pēc Krimināllikuma 145.panta pirmās daļas par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, radot būtisku kaitējumu, Rīgas apgabaltiesas spriedums atstāts negrozīts.