Par tiesu lietām

Drukas versija
28. septembris, 2016

Atstāj spēkā apsūdzētajam piespriesto sodu krimināllietā par autovadītājas nogalināšanu ar pudeles lausku

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 28.septembrī atstāja negrozītu Vidzemes apgabaltiesas lēmumu, ar kuru apsūdzētais, krimināllietā par autovadītājas nogalināšanu ar stikla lausku 2014.gada septembrī Gulbenes apkaimē, sodīts ar brīvības atņemšanu uz 20 gadiem un naudas sodu piecu minimālo mēnešalgu jeb 1800 euro apmērā. Augstākā tiesa atzina, ka Vidzemes apgabaltiesa, lemjot par apsūdzētajam nosakāmo pamatsodu, pareizi piemērojusi judikatūrā un tiesību doktrīnā izteiktās atziņas. Līdz ar Augstākās tiesas lēmumu spēkā paliek arī tiesas piespriestās kompensācijas par labu cietušajiem – attiecīgi 1000 euro un 28 000 euro, kā arī par labu valstij noteiktā 1600 euro kompensācija. Augstākā tiesa atcēla Vidzemes apgabaltiesas lēmumu un Gulbenes rajona tiesas spriedumu daļā par apsūdzētajam noteikto papildsodu – probācijas uzraudzību, jo likuma sankcija noziedzīgā nodarījuma izdarīšana brīdī šādu papildsodu neparedzēja. Šajā daļā AT kriminālprocesu izbeidza. AT lēmums nav pārsūdzams.
23. septembris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 26. līdz 30.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Desmit lietās būs sprieduma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
23. septembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 19. līdz 23.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, astoņās lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Sešas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
23. septembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 26. līdz 30.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un sešas blakus sūdzības. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Ieslodzījuma vietu pārvalde.
22. septembris, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē lieta par būvatļauju parka izveidošanai Jūrmalā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 20.septembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika apmierināts „Jūrmalas aizsardzības biedrības” pieteikums un atcelta izsniegtā būvatļauja parka izveidošanai Jūrmalā krasta kāpu aizsargjoslā meža teritorijā. AT spriedumā atzina, ka apelācijas instances tiesai vēlreiz jāvērtē tiesiskais regulējums un būvatļaujas atbilstība tam. Proti, tiesai jānoskaidro, vai savulaik izsniegtā būvatļauja paredzēja veikt meža zemes transformāciju jeb, pēc šā brīža terminoloģijas, atmežošanu, un vai var bez Ministru kabineta rīkojuma ierīkot parku Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā, ja nenotiek atmežošana. AT lietu izskatīja sakarā ar trešās personas lietā – SIA „Adlera” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.
21. septembris, 2016

Stājies spēkā spriedums, apmierinot prasību pret AS „Lauku Avīze” par morālā kaitējuma atlīdzinājumu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 20.septembrī pieņēma lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā pret akciju sabiedrību „Lauku Avīze” par fotoattēla publicēšanu un izplatīšanu. Līdz ar to lietā stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru divu prasītāju prasība daļēji apmierināta un AS „Lauku Avīze” uzlikts par pienākumu rakstveidā atvainoties prasītājām, ievietojot atvainošanos AS ,,Lauku Avīzes Tematiskās avīzes” pielikumā ,,Pirts un Veselība”. Tāpat ar apelācijas instances tiesas spriedumu no AS „Lauku Avīze” piedzīta morālā kaitējuma kompensācija 3000 EUR katrai.
16. septembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 12. līdz 16.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, septiņās lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
16. septembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 19. līdz 23.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par pirmās instances tiesas vai apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Iekšlietu ministrija, Valsts zemes dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Jūrmalas pilsētas dome.
16. septembris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 19. līdz 23.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 17 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
14. septembris, 2016

Noraida pieteikumu atcelt Konkurences padomes lēmumu par Latvijas Gāzei uzlikto sodu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 14.septembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” pieteikums atcelt Konkurences padomes lēmumu par piemēroto naudas sodu 2 229 896,24 euro apmērā par netaisnīgo tirdzniecības noteikumu piemērošanu pret jauniem lietotājiem, sasaistot dabasgāzes piegādes līgumu noslēgšanu un dabasgāzes piegādi ar iepriekšējā lietotāja parāda samaksu. AT spriedumā vērtēja AS „Latvijas Gāze” kasācijas sūdzībā minētos argumentus un atzina apelācijas instances tiesas secinājumus par tiesiskiem un pamatotiem. AT spriedums nav pārsūdzams.