Par tiesu lietām

Drukas versija
9. septembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 5. līdz 9.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 15 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Sešas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
9. septembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 12. līdz 16.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par pirmās instances tiesas vai apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Konkurences padome, Valsts ieņēmumu dienests, Iekšlietu ministrija, Iepirkumu uzraudzības birojs un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
9. septembris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 12. līdz 16.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana.
5. septembris, 2016

Lietā par izdienas pensiju aprēķināšanas nosacījumiem un normas spēkā stāšanās laiku Augstākā tiesa vēršas Satversmes tiesā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 31.augustā lietā, kurā persona lūdz atcelt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) atteikumu piešķirt izdienas pensiju kā bijušajai KNAB darbiniecei, nolēma apturēt tiesvedību un vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā. AT lēmumā atzinusi – lai arī ar Satversmes tiesas 2013.gada 8.novembra spriedumu noteikts, ka Satversmei neatbilst Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likuma 3.panta 3.punkts, ciktāl tas neparedz izdienas stāžā ieskaitīt dienestu LPSR Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs, ar minēto Satversmes tiesas spriedumu nav noteikts konkrēts datums, ar kuru apstrīdētā tiesību norma zaudē spēku. Līdz ar to pieteicējas pieteikums apmierināts tikai daļēji – no Satversmes tiesas sprieduma spēkā stāšanās. Ņemot vērā, ka pieteicēja lūdz piešķirt izdienas pensiju no 2011.gada 5.septembra un administratīvā tiesa nevar veikt Satversmes tiesas sprieduma nolēmumu daļas „tālākveidošanu”, AT ieskatā, pieteicējas aizskartās tiesības var aizsargāt, vēršoties vēlreiz ar pieteikumu Satversmes tiesā. Tiesvedība lietā apturēta līdz Satversmes tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienai.
2. septembris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 5. līdz 9.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.
2. septembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 29.augusta līdz 2.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, desmit lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
2. septembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 5. līdz 9.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par pirmās instances tiesas vai apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts policija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas valsts meži un Rīgas dome.
31. augusts, 2016

Stājies spēkā spriedums, noraidot prasību par atjaunošanu darbā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora amatā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 30.augustā pieņēma lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā pret Latvijas Republikas Veselības ministriju par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, vidējās izpeļņas piedziņu un atlaišanas pabalsta piedziņu. Šādu lēmumu tiesnešu kolēģija pieņēma, izvērtējot prasītāja kasācijas sūdzībā minētos argumentus un atzīstot, ka nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru prasītāja prasība noraidīta. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
26. augusts, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 22. līdz 26.augustam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 14 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Trīs lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
26. augusts, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.augusta līdz 2.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Jūrmalas pilsētas dome.