Par tiesu lietām

Drukas versija
29. decembris, 2017

Augstākā tiesa: Apstiprinot nekustamā īpašuma izsoles aktu, īpašuma tiesību atzīšanas prasības nodrošināšanas atzīme nav dzēšama

Augstākajā tiesā 29.decembrī kļuvis pieejams tiesas lēmums civillietā, kuras ietvaros rakstveida procesā izskatīts Personu un valsts tiesību aizsardzības virsprokurora protests par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lēmumu zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas pieteikumā par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.
28. decembris, 2017

Lietu par atlīdzinājuma pieprasīšanu sakarā ar ilgstošu invaliditātes pensijas nepiešķiršanu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 28.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par atlīdzinājuma piešķiršanu sakarā ar ilgstošu procesu invaliditātes pensijas piešķiršanā. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
28. decembris, 2017

Lietā par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 22.decembrī apturēja tiesvedību lietā saistībā ar pašvaldības aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Augstākās tiesas ieskatā, likuma sistēma rada netaisnīgas sekas bijušajam īpašniekam gadījumos, kad nekustamais īpašums atsavināts (ierakstīts zemesgrāmatā) līdz 31.augustam, jo nodokļa papildlikmes aprēķina vajadzībām tiek pārbaudīta lauksaimniecības zemes apstrāde līdz 1.septembrim. Laika posms līdz 31.augustam ir lielākā gada daļa, tādēļ lietā izskatāmo un tam līdzīgus gadījumus nevar atzīt par netipiskiem. Šādos apstākļos Augstākā tiesa uzskata par nepieciešamu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 104.panta otrajai daļai vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu par lietā piemērojamās likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli“ 7.panta trešās daļas, ciktāl tā nenosaka nodokļa papildlikmes par neapstrādātu lauksaimniecības zemi maksāšanas pienākuma izbeigšanos, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam. Tiesvedība lietā apturēta līdz Satversmes tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienai.
22. decembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 27. līdz 29.decembrim

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 16 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.
22. decembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 27. līdz 29.decembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 13 kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts darba inspekcija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Ģenerālprokuratūra, Rīgas dome, Jūrmalas pilsētas dome, Jelgavas novada pašvaldība un Rucavas novada dome.
19. decembris, 2017

Lietā par importēto medikamentu muitas vērtību aptur tiesvedību un vēršas Eiropas Savienības Tiesā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 15.decembrī apturēja tiesvedību lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz SIA “Oriola Rīga” pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu, ar kuru pieteicējai papildu nomaksai budžetā aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis, nokavējuma nauda un soda nauda. Augstākā tiesa nolēma vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālo nolēmumu. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas spriedums.
15. decembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 18. līdz 22.decembrim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 16 lietas. Astoņās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Četrās lietās saņemtas gan sūdzības, gan protesti. Vienā lietā izskatīs sūdzību jautājumā par medicīniska rakstura piespiedu līdzekli un vienā lietā pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 
15. decembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 18. līdz 22.decembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, Ekonomikas ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Vides pārraudzības valsts birojs un Ķekavas novada dome.
14. decembris, 2017

Augstākā tiesa: Latvijas Gāzei jāsedz zaudējumi, kas patērētājam rodas, ierīkojot alternatīvu apkures sistēmu, piegādātājai atsakot dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu

Augstākās tiesas Civillietu departaments 14.decembrī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru no AS “Latvijas Gāze” par labu prasītājai piedzīta zaudējumu atlīdzība 3025,21 euro un tiesāšanās izdevumi 933,73 euro, saistībā ar zaudējumiem, kas radušies, ierīkojot alternatīvu apkures sistēmu, piegādātājai nenoslēdzot dabasgāzes piegādes līgumu ar jaunu patērētāju un pamatojot šādu lēmumu ar iepriekšējā patērētāja parādu. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
8. decembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 11. līdz 15.decembrim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemtas gan sūdzības, gan protesti.